วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 Ubolwan, K. (2020).  EVALUATION OF FACTORS ASSOCIATED WITH EHEALTH LITERACY AMONG OLDER ADULT SOCIAL MEDIA USERS IN THAILAND .  Southeast Asian J Trop Med Public Health51(5), 1-9. SCOPUS
2 จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ประไพ กิตติบุญถวัลย์ และดวงดาว อุบลแย้ม. (2563).  การพัฒนาบทเรียน E-LEARNING แบบปฏิสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียน สำหรับนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล36(2), 234-242. TCI
3 ประภาส ธนะ. (2563).  ประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ทางออนไลน์ในสถาบันการศึกษาในแกนนำนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 69(1), 36-43. TCI
4 Jantima Kheokao, Ubolwan, K., Kitsanaporn Tipkanjanaraykha & Unya Plodpluang. (2562).  Online health information seeking behaviors among the Thai elderly social media users .  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย12(1), 60-76. TCI
5 จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร และศันสนีย์ สีต่างคำ. (2562).  Communication Factors in Holistic Humanized Nursing Care: Evidenced from Integrative Review .  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร7(3), 609-627. TCI
6 จันทิมา เขียวแก้ว, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา และอัญญา ปลดเปลื้อง. (2562).  Online health information seeking behaviors among the Thai elderly social media users .  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย12(1), 60-76. TCI
7 ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศันสนีย์ สีต่างคำ, กรกนก บุญประถัมภ์, บังอร เผ่าน้อย, ภูมินทร์ ดวงสุริยะ และพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2562).  Opinions of Selected Thai Nursing Students on Factors Contributing to their Academic and Clinical Stress .  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12(6), 2591-2608. TCI
8 นิตยา เดชพิทักษ์ศิริกุล และสุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล. (2562).  การใช้รูปแบบการให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้บริการผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยฉุกเฉิน และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก14(4), 0-0. TCI
9 นิตยา เดชพิทักษ์ศิริกุล และสุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล. (2562).  การใช้รูปแบบการให้ข้อมูลแก่ญาติผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใช้บริการผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยฉุกเฉิน และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก14(4), 0-0. TCI
10 สุดถนอม ปิตตาทะโน, บุบผา ดำรงกิตติกุล, พนมพร กีรติตานนท์ และปัทมา ผาติภัทรกุล. (2562).  ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุรากของอุบัติการณ์: (Root cause analysis: RCA) ในแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีโดยใช้เครื่องมือ C3THER .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 12(3), 35-42. TCI
11 ประไพ กิตติบุญถวัลย์, เกศแก้ว สอนดี, ผุสดี ก่อเจดีย์ และภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ. (2562).  ผลการสอนสะท้อนคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร17(2), 163-171. TCI
12 สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ, ปริญญา ยอดอาษา และภูมินทร์ ดวงสุริยะ. (2562).  ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลองเสมือนจริงสูงต่อความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลตำรวจ11(1), 172-183. Other
13 ผุสดี ก่อเจดีย์, ชนัญชิดา วงษ์ท้าว, ปภัชณา และ เมืองไทยชัช. (2562).  ผลของการนวดแผนไทยต่อความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ความวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 42(2), 106-114. TCI
14 สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ และวนิศา รัชวัตร์. (2562).  ผลของการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล และการรับรู้การทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล : การวิจัยเชิงผสมผสาน .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 13(3), 37-49. TCI
15 ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา. (2562).  ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมเนือยนิ่งของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก14(4), 0-0. TCI
16 Kittiboonthawal, P., Wareewan Siriwanij, Ubolwan, K. & Maneechot, M. (2018).  Stakeholders' Opinion on the Desired Characteristics of Nursing School Graduates and Factors Concerning Nursing Curriculum Development in Thailand 1 .  Asian Journal for Public Opinion Research5(3), 315-345. SCOPUS
17 jantima Kheokao, siritorn yingrengreung, Tana, P. & amornphan sunapan. (2018).  Drinking Behaviors and Health Problems among Enlisted Soldiers in Thailand .  Asian Journal for Public Opinion Research5(3), 192-203. SCOPUS
18 wijitra sena, kessarawan Nilvarangkul, kesinee saranrittichai, john F. smith, teerasak phajan & Seetangkham, S. (2018).  Using Action Research to prevent work-related illness among rubber farmers in Northeastern Thailand .  Public Health Nurs.0, 1-7. SCOPUS
19 เกศแก้ว สอนดี, ผุสดี ก่อเจดีย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ และพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ. (2561).  การประเมินผลสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอของศูนย์ประสานงานและจัดการเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข28(1), 116-126. TCI
20 ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และกุลธิดา พานิชกุล. (2561).  การพัฒนาตนเองในการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ34(2), 125-137. TCI
21 นงคาร รางแดง และดวงดาว อุบลแย้ม. (2561).  การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเรียนเรื่องการตรวจสภาพจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา19(1), 169-178. TCI
22 ดวงดาว อุบลแย้ม และจินตนา วัขรสินธุ์. (2561).  การพัฒนาแบบวัดความเข้มแข็งภายในตนเองของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม .  วารสารวิชาการ Veridian E-Journal สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5(2), 16-31. TCI
23 นิตยา รัชโพธิ์, นิสากร วิบูลชัย, เมรีรักษ์ แข็งแรง, วิภาศิริ นราพงษ์ และชาย ไทยเจริญ. (2561).  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST ยกสูง .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 11(2), 439-449. TCI
24 ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศักดิธัช ทิพวัฒน์, จันทิมา เขียวแก้ว, ธนณัฏฐ์ สากระสันต์ และสุพรรษา พรมสุคนธ์. (2561).  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วพบ.สระบุรี .  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย11(2), 61-77. TCI
25 ยุพาวดี เกริกกุลธร, นุสรา นามเดช, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล และกาญจนา อ่อนนอก. (2561).  การพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาโดยใช้กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดการมีสติและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน .  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร6(4), 1-15. TCI
26 บุญสืบ โสโสม, กรกนก ชาวเวียง, เยาวดี สุวรรณนาคะ และทัศนีย์ เกริกกุลธร. (2561).  การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการสอนของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะทางวัฒนธรรมการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือ .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(1), 127-135. TCI
27 ปานทิพย์ ปูรณานนท์, บุบผา ดำรงกิตติกุล, สุดถนอม ปิตตาทะโน และกิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย. (2561).  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานของ วพบ.สระบุรี .  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์8(1), 70-81. TCI
28 นุสรา นามเดช, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ และอรทัย สงวนพรรค. (2561).  ความรอบรู้ทางสุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมจังหวัดสระบุรี .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 11(3), 125-138. TCI
29 จารุณี จันทร์เปล่ง, ลัดดา ศรีรอด, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ และศักดิ์มงคล เชื้อทอง. (2561).  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุกับภาวะสุขภาพของผู้สูอายุในเขตเทศบาลเมืองนครนายก .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 11(3), 287-298. TCI
30 วารุณี มีเจริญ, วิยะการ แสงหัวช้าง และศุภลักษณ์ ศรีธัญญา. (2561).  ความสุขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์5, 133-145. TCI
31 วารุณี มีเจริญ, ฐิติกานต์ กาลเทศ และกัลยา นุตระ. (2561).  คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยสารเคมีบำบัดและญาติผู้ดูแล .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(4), 52-61. TCI
32 ปัทมา ผาติภัทรกุล, ผุสดี ก่อเจดีย์, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, ชุติมา บูรพา, ประภาส และ จักรพล. (2561).  ประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้อายุในชุมชน .  วารสารวิจัยทางวิทยาลัยศาสตร์สุขภาพ12, 52-60. TCI
33 กันยารัตน์ อุบลวรรณ, อัจฉริยา พ่วงแก้ว, วิยะการ แสงหัวช้าง และกุลิสรา ขุนพินิจ. (2561).  ปัจจัยทำนายความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีโรคเรื้อรัง .  วารสารสาธารณสุขศาสตร์48(2), 244-254. TCI
34 นางกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, วงเดือน เล็กสง่า, สินาภรณ์ กล่อมยงค์, มัณฑนา มณีโชติ, ณัฐฐ์ฐภรณ์ และปัญจขันธ์ . (2561).  ผลของการใช้กระบวนการจิตตปัญญาต่อความรู้ในการวางแผนครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดชัยนาท .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้5(3), 43-52. TCI
35 พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี และจันทร์พร โชคถวาย. (2561).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง อำนาจต่อการรับรู้ความสามารถของเครือข่ายสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสระบุรี .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ36(4), 33-41. TCI
36 พัชนียา เชียงตา, ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, มัณฑนา มณีโชติ, สุภัสสร เลาะหะนะ, พรพรรณ พุ่มประยูร, ศิริธร และ ยิ่งเรงเริง. (2561).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตเทศบาลเมืองสระบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ34(2), 101-111. TCI
37 ผุสดี ก่อเจดีย์, วันดี สุขโชติ, ประไพ กิตติบุญถวัลย์ และธีรารัตน์ ดันคุ้ม. (2561).  ผลของรูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของชุมชนโพธิ์ทอง .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 11(3), 278-286. TCI
38 มัณฑนา มณีโชติ, กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, ณัฏฐ์นรี คำอุไร และวราภรณ์ จันทร์ส่อง. (2561).  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี .  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 11(3), 460-466. TCI
39 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, นพวรรณ ศิริเขตต์, อุษา จันทร์ขวัญ, พรพรรณ พุ่มประยูร, ณัฏฐ์นรี คำอุไร และพัชนียา เชียงตา. (2560).  การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น : กรณีศึกษา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27, 172-183. TCI
40 จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ และพรเลิศ ชุมชัย. (2560).  การใช้สื่อออนไลน์และการรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย .  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย10(1), 33-46. TCI
41 วัชรินทร์ ชัยมานะการ, สมบุญ ชัยมานะการ, ประกริต รัชวัตร์ และสุรีย์ จินเรือง. (2560).  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาด้วยการเรียนรู้แบบโค้ช โรงพยาบาลสระบุรี .  วารสารกองการพยาบาล 44(2), 92-116. TCI
42 สมจิตต์ สินธุชัย. (2560).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้และการสะท้อนคิดการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลทหารบก 18(3), 134-143. TCI
43 อัญญา ปลดเปลื้อง, อมราวดี บุญยรัตน์, สุพรรณี กัณหดิลก, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, ณัฐพร อุทัยธรรม, พรพรรณ พุ่มประยูร, จริยา และ อินทนา. (2560).  การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27(3), 42-56. TCI
44 ประภาส ธนะ, จิราภา บุญศิลป์, ศิริธร ยิ่งเรงเรง, รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว และนงคาร รางแดง. (2560).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทหารกองประจำการจังหวัดสระบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27, 226-238. TCI
45 สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ และสุนีย์รัตน์ บุญศิลป์. (2560).  ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ต่อความรู้ ความพึงพอใจ และความมั่นใจในตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ในการฝึกปฏิบัติรายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา .  รามาธิบดีพยาบาลสาร 23(1), 113-127. TCI
46 วิยะการ แสงหัวช้าง, วิไลวรรณ แสงธรรม และวิไลวรรณ วงศ์เจริญ. (2560).  ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง .  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี11(3), 159-172. TCI
47 นุสรา นามเดช, จิราภา บุญศิลป์, นงคาร รางแดง และดวงดาว อุบลแย้ม. (2560).  ผลของการสอนปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ33(2), 111-120. TCI
48 กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, เนติยา แจ่มทิม, วรนาถ และ พรหมศวร. (2560).  พฤติกรรมการแสวงข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ11, 12-22. TCI
49 ลัดดาวัลย์ พรรณสมัย, ปานทิพย์ ปูรณานนท์, จันศรี อุจันทึก, วราภรณ์ จีนเจนกิจ, นุชนาฏ บุโฮม และอัจฉรา มีนาสันติรักษ์. (2560).  รูปแบบการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยสูงอายุก่อนให้การระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด ของวิสัญญีพยาบาล .  วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม14(3), 76-89. TCI
50 เมธิณี เกตวาธิมาตร, นัยนา ภูลม, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ และชิดชนก พันธ์ป้อม. (2559).  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย ในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 9(4), 74-89. TCI
51 ปานทิพย์ ปูรณานนท์. (2559).  ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา22(2), 111-123. TCI
52 วารุณี มีเจริญ, กุลธิดา พานิชกุล และพนิตนาฎ ชำนาญเสือ. (2559).  คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดในจังหวัดสระบุรี .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 65(4), 1-6. TCI
53 นัยนา ภูลม. (2559).  นิเวศวิทยาครอบครัว: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา22(1), 18-36. TCI
54 สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ และKultida Panidchakul. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ32(2), 68-80. TCI
55 พนมพร กีรติตานนท์. (2559).  ผลการใช้รูปแบบการรับส่งเวรข้างเตียงต่อการรับรู้คุณค่าและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล .  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 33(2), 118-128. TCI
56 ปานทิพย์ ปูรณานนท์. (2559).  ผลของการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ต่อความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย65(3), 1-9. TCI
57 เมธิณี เกตวาธิมาตร, นัยนา ภูลม และปัทมา ผาติภัทรกุล. (2559).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 22(2), 247-259. TCI
58 Naraphong, W. (2015).  Exercise intervention for fatigue-related symptoms in Thai women with breast cancer : A pilot study .  nursing and health sciences17, 33-41. SJR
59 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ และอัญญา ปลดเปลื้อง. (2558).  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการสนับสนุนของครอบครัว .  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 32(1), 6-17. TCI
60 สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์. (2558).  ทัศนคติเชิงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ31(1), 50-60. TCI
61 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ. (2558).  พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข25(1), 15-25. TCI
62 พนิตนาฎ ชำนาญเสือ. (2558).  ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา21(2), 75-87. TCI
63 พนิตนาฎ ชำนาญเสือ และจีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ. (2558).  ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา21(2), 75-87. TCI
64 เมธิณี เกตวาธิมาตร, ประหยัด พึ่งทิม, ทิฆัมพร ชาวขมิ้น, อรทัย และ พงษ์อำไพ. (2557).  การพัฒนารูปแบบบริการเร่งด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสระบุรี .  วารสารกองการพยาบาล 41(3), 5-23. TCI
65 ปานทิพย์ ปูรณานนท์. (2557).  ความรู้ ทัศนคติและความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสาร วพบ โคราช20(2), 17-31. TCI
66 สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์, ประกริต รัชวัตร์ และสุรางค์ เปรื่องเดช. (2557).  ทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชนก .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข22(3), 0-0. TCI
67 ปานทิพย์ ปูรณานนท์. (2557).  สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข24(1), 30-44. TCI
68 Meecharoen, W., Yupapin Sirapo-ngam, Supreeda Monkong, Pisamai Oratai, Laurel & L. (2013).  Factors Influencing Quality of Life among Family Caregivers of Patients with Advanced Cancer : A Causal Model .  Pacific Rim International Journal of Nursing Research17(4), 0-0. TCI
69 Jantima Kheokao, Krirkgulthorn, T., Yingrengreung, Tassanee Krirkgulthorn , Phuwasith , Singhphapai & . (2013).  Effect of school, family, and alcohol marketing communication on alcohol use and intentions to drink among Thai students .  Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public health 44(4), 65-75. ISI
70 ปานทิพย์ ปูรณานนท์ และเมธิณี เกตวาธิมาตร. (2556).  การปฏิบัติด้านตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 62(4), 0-0. TCI
71 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, ประกิต รัชวัตร และSiritorn Yingrengreung. (2556).  การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2553-2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ7(2), 0-0. TCI
72 ประไพ กิตติบุญถวัลย์, ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา, ศิริธร และ ยิ่งเรงเริง. (2556).  การรับรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดสมองในผู้ปวยกลุ่มเสี่ยง .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 23(3), 10-20. TCI
73 ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี และภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ. (2556).  ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์นิเทศและผู้รับบริการต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 6(1), 69-79. TCI
74 พนมพร กีรติตานนท์. (2556).  ความสุขและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารทันตาภิบาล24(2), 0-0. TCI
75 บังอร เผ่าน้อย, ปานทิพย์ ปูรณานนท์, ทัศนีย์ และเกริกกุลธร . (2556).  เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 0, 102-111. TCI
76 มัณฑนา มณีโชติ. (2556).  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองทางเพศของสตรีภายหลังการคลอดบุตร .  พยาบาลสาร 40(2), 0-0. TCI
77 วิยะการ แสงหัวช้าง. (2556).  ผลของการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มและการติดตามทางโทรศัพท์ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง .  วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า 4(2556), 0-0. TCI
78 เมธิณี เกตวาธิมาตร, มัณฑนา มณีโชติ และPourpen Krinara. (2556).  ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนนำนักศึกษาพยาบาลต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตอนต้น .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา19(2), 0-0. TCI
79 ยุพาวดี เกริกกุลธร , ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ และPourpen Krinara. (2556).  ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมต่อความรู้ ทัศนคติและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี .  วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 62(2), 1-9. TCI
80 Jantima Kheokao & Krirkgulthorn, T. (2012).  “Why do they drink? Alcohol uses and opinions towards alcohol marketing communication messages of Thai teens” .  Journalism and Mass Communication journal2(11), 0-0. SJR
81 Jantima Kheokao, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, ประภาส ธนะ และวิลาวัลย์ บุญโรจน์. (2555).  การรับรู้การสื่อสารตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความคาดหวังจากการดื่มแอลกอฮอล์และ การดื่มของวัยรุ่น .  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย0, 24-39. สมศ.
82 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, พัชนียา เชียงตา และกรพิน สุดสงวน. (2555).  การสนับสนุนของสามีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะ 6 เดือนแรก  .  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน6(2), 0-0. TCI
83 เมธิณี เกตวาธิมาตร. (2555).  ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงาน  การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารเกื้อการุณย์ 19(1), 87-101. TCI
84 เมธิณี เกตวาธิมาตร. (2555).  ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอผู้ป่วยอายุรกรรมชายโรงพยาบาลสระบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข22(2), 49-63. TCI
85 ศักดิ์มงคล เชื้อทอง, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, นัยนา ภูลม และพัชนียา เชียงตา. (2555).  ผลของโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะต่อความมีจิตสาธารณะและความสุขของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สระบุรี .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 5(2), 30-37. TCI
86 วารุณี มีเจริญ และศักดิ์มงคล เชื้อทอง. (2555).  พฤติกรรมเอื้ออาทรในการปฏิบัติการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย61(3), 0-0. TCI
87 ปานทิพย์ ปูรณานนท์. (2555).  รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย61(1), 0-0. TCI
88 จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร และSiritorn Yingrengreung. (2555).  อำนาจการทำนายของปัจจัยการเปิดรับสารสนเทศต่อกระบวนการตีความสารสนเทศและ ความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย .  วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย5(2), 0-0. TCI
89 , . (2011).  Hospital-to-Home Transition of Mothers of Preterm Infants .  American Journal of Nursing36(4), 0-0. SJR
90 เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ และภัชญา ธงศิลา. (2554).  ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 4(3), 0-0. TCI
91 ปานทิพย์ ปูรณานนท์, ดร.ทัศนีย์ และ เกริกุลธร. (2554).  ความสามารถและทัศนคติในการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 29(1), 0-0. TCI
92 เมธิณี เกตวาธิมาตร, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ และผุสดี ก่อเจดีย์. (2554).  คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี .  รามาธิบดีพยาบาลสาร 17(3), 0-0. TCI
93 ปานทิพย์ ปูรณานนท์, ดร.ทัศนีย์ และ เกริกุลธร. (2554).  ปัจจัยทำนายสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 29(2), 0-0. TCI
94 รัตนา ยอดพรหมมินทร์ และเกศแก้ว สอนดี. (2554).  ผลของโปรแกรมการสร้างพลังโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 25(2), 0-0. TCI
95 เมธิณี เกตวาธิมาตร. (2554).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยประยุกต์การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 29(2), 0-0. TCI
96 เกศแก้ว สอนดี, วสุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, ประไพ กิตติบุญถวัลย์ และนุสรา นามเดช. (2554).  รูปแบบการช่วยเหลือด้านการเรียนต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชาย แดนภาคใต้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี .  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา6(1), 0-0. TCI
97 ศักดิ์มงคล เชื้อทอง, ประกริต รัชวัตร์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ และนัยนา ภูลม. (2553).  การประเมินผลโครงการ"เยาวชนสระบุรี รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม" ของเยาวชนจังหวัดสระบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ0(1), 66-73. TCI
98 พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, สุจิรา เหลืองพิกุลทอง และนัยนา ภูลม. (2553).  ผลของการนำกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบรมราชชนนี .  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา5(2), 118-125. TCI
99 พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, ประกริต รัชวัตร์ และปรารถนา สหัสกุล. (2552).  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข 2(2), 11-20. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ