วิจัย

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 ผุสดี & ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยใช้การนวด โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
2 บังอร & เผ่าน้อย (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การรับรู้เกี่ยวกับการตายดีของผู้สูงอายุในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม: A qualitative systematic review . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
3 ปานทิพย์ & ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โครงการวิจัยต่อเนื่องปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
4 พรนิภา & วงษ์มาก (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โครงการวิจัยต่อเนื่องปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
5 พรนิภา & วงษ์มาก (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้การตัดสินใจทางคลินิก การรับรู้ความปลอดภัยของผู้ป่วยและการรับรู้การสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูลทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
6 ชิดชนก & พันธ์ป้อม (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
7 สุนีย์รัตน์ & บุญศิลป์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   รูปแบบการวางแผนจำหน่ายต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน การกลับมานอนโรงพยาบาลซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2566.
8 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นางปภัชณา เมืองไทยธัช & .   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยใช้การนวด โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
9 ทัศนีย์ & เกริกกุลธร (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารอัตรากำลังคนด้านสุขภาพช่วงระยะเปลี่ยนผ่านจากการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2565.
10 บุบผา ดำรงกิตติกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พนมพร กีรติตานนท์.   ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
11 พนมพร กีรติตานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุบผา ดำรงกิตติกุล & สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์.   ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจทางจริยธรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
12 ปานทิพย์ ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์.   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อและการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
13 ดวงดาว อุบลแย้ม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิราภา บุญศิลป์.   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
14 ประกริต รัชวัตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & นัยนา ภูลม.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
15 พรนิภา วงษ์มาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชนียา เชียงตา, ณัฏฐ์นรี คำอุไร & ชิดชนก พันธ์ป้อม.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
16 ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กวัยเรียนตอนปลาย โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2565 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
17 Singpraphai, P. (Project Leader) & Srithanya, S.   ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กวัยเรียนตอนปลาย โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2564 . Tuition Fee. 2565.
18 ศักดิ์มงคล & เชื้อทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการสร้างสุขบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อความสุขในครอบครัว สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง ในเขตเทศบาลชุมชนเมือง จ.สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
19 ชิดชนก พันธ์ป้อม (หัวหน้าโครงการวิจัย), พรนิภา วงษ์มาก, พัชนียา เชียงตา & ณัฏฐ์นรี คำอุไร.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้และอัตราการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
20 ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ประไพ กิตติบุญถวัลย์.   ผลของโปรแกรมออนไลน์เพื่อป้องกันโรคอ้วนโดยใช้แอพพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรม การบริโภคและการทำกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2565.
21 Kojedee, P. (Project Leader), ชนัญชิดา วงษ์ท้าว , นางปภัชณา เมืองไทยธัช & .   การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: การฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยใช้การนวด . Tuition Fee. 2564.
22 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประกริต รัชวัตร์, ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ & เกศแก้ว สอนดี.   การสร้างสมรรถนะสหวิชาชีพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร วิจัยต่อเนื่อง 2563-2564 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
23 Dumrongkittikul, B. (Project Leader) & Keeratitanon, P.   ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปี 2564 . Tuition Fee. 2564.
24 บุบผา ดำรงกิตติกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พนมพร กีรติตานนท์.   ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในตนเอง สำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
25 สุรีย์ จินเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), นัยนา ภูลม, วราภรณ์ จันทร์ส่อง & กัลยา นุตระ.   ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเด็กนักเรียนชั้นประถม 1-6 ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเทศบาล อำเภอเมือง สระบุรี วิจัยต่อเนื่อง ปี 2563-2564 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
26 Keeratitanon, P. (Project Leader), Dumrongkittikul, B. & Boonsin, S.   ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจทางจริยธรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2564 . Tuition Fee. 2564.
27 พนมพร กีรติตานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุบผา ดำรงกิตติกุล & สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์.   ความไวต่อการรับรู้และการตัดสินใจทางจริยธรรมการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
28 กันยารัตน์ อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สมจิตต์ สินธุชัย & วนิศา รัชวัตร์.   ปัจจัยทำนายความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี วิจัยต่อเนื่อง 2563-2564 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
29 Rachawat, P. (Project Leader) & Pulom, N.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย โครงการต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 64 . Tuition Fee. 2564.
30 ประกริต รัชวัตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นัยนา ภูลม, บรรยง & มีนิรันดร์.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
31 พรนิภา วงษ์มาก (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชนียา เชียงตา, ณัฏฐ์นรี คำอุไร, ชิดชนก พันธ์ป้อม & สุธารักษ์ อันชูนี.   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
32 กัลยา นุตระ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จรัสศรี อัธยาศัย.   ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิจัยต่อเนื่อง 2563-2564 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
33 ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   ผลของโปรแกรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กวัยเรียนตอนปลาย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
34 จิราภา บุญศิลป์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชา การสื่อสารการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสาร วิจัยต่อเนื่อง ปี 2563-2564 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
35 ดวงดาว อุบลแย้ม (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช & นงคาร รางแดง.   ผลของพฤติกรรมการติดสมาร์ทโฟนต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก วิจัยต่อเนื่อง ปี 2563-2564 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
36 กัลยา นุตระ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ชนัญธิดา วงศ์ท้าว, สิริกุล & ปานทอง.   ผลของลูกประคบสมุนไพรผ้านาโนต่อระดับความปวดปวดคัดตึงเต้านมและปริมาณน้ำนมมารดาหลังคลอดที่มีอาการคัดตึงเต้านม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2564.
37 มัณฑนา มณีโชติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สิริกูล ปานทอง, กรพิน & สุขสงวน.   การพัฒนานวัตกรรมเจลกล้วยบรรเทาปวดแผลฝีเย็บ วิจัยต่อเนื่องปี 2561-2562 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
38 พัชนียา เชียงตา (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภัสสร เลาะหะนะ & ณัฏฐ์นรี คำอุไร.   การพัฒนาโปรแกรมป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
39 สมจิตต์ สินธุชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, นุสรา นามเดช, ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, กันยารัตน์ อุบลวรรณ & ปัฐยาวัชร ปรากฏผล.   การพัฒนารูปแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการจัดการตนเอง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดสระบุรี . สำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข. 2563.
40 วารุณี มีเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประหยัด พึ่งทิม, รัฐริย์สุภา แสงประดิษย์, ทิวานันท์ ปทุมรังสี, สลิล & ศรีด้วงกัง.   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมในการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความเจ็บปวด สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในโรงพยาบาลสระบุรี วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
41 นุสรา นามเดช (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงดาว อุบลแย้ม, จิราภา บุญศิลป์, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, นงคาร รางแดง & ประภาส ธนะ.   การศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมการจัดการกับความเจ็บป่วยและการคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวชต่อความหวังและคุณภาพชีวิตของของผู้ป่วยจิตเวช : กรณีชุมชนโคกสว่าง วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
42 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช, ประไพ กิตติบุญถวัลย์ & จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ.   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในจังหวัดสระบุรี วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
43 Kojedee, P. (Project Leader), Namdej, N. & Bunsonti, N.   การศึกษาผลของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รุ่นที่ 1 ต่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2561-2562 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2563.
44 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประกริต รัชวัตร์, ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ & เกศแก้ว สอนดี.   การสร้างสมรรถนะสหวิชาชีพผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
45 ทัศนีย์ เกริกกุลธร (หัวหน้าโครงการวิจัย), กันยารัตน์ อุบลวรรณ, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ & นัยนา ภูลม.   การสำรวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของประชาชนไทย อินโดนีเซีย ลาว และกัมพูชา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
46 สุรีย์ จินเรือง (หัวหน้าโครงการวิจัย), นัยนา ภูลม, วราภรณ์ จันทร์ส่อง & กัลยา นุตระ.   ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเด็กนักเรียนชั้นประถม 1-6 ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนเทศบาล อำเภอเมือง สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
47 กันยารัตน์ อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สมจิตต์ สินธุชัย & วนิศา รัชวัตร์.   ปัจจัยทำนายความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
48 ปัทมา ผาติภัทรกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & กรกนก บุญประถัมภ์.   ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการให้การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
49 สุดถนอม ปิตตาทะโน (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุบผา ดำรงกิตติกุล, พนมพร กีรติตานนท์ & ปัทมา ผาติภัทรกุล.   ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุรากของอุบัติการณ์: (Root cause analysis: RCA) ในแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีโดยใช้เครื่องมือ C3THER วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
50 จิราภา บุญศิลป์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช & ดวงดาว อุบลแย้ม.   ผลของการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการ พยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
51 กัลยา & นุตระ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
52 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพ กิตติบุญถวัลย์, นงคาร รางแดง, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ, ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา & ปริญญา ยอดอาษา.   ผลของการจัดกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษ ที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
53 จิราภา บุญศิลป์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล.   ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชา การสื่อสารการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสาร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
54 ดวงดาว อุบลแย้ม (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช & นงคาร รางแดง.   ผลของพฤติกรรมการติดสมาร์ท โฟนต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
55 ศักดิ์มงคล เชื้อทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ดวงดาว อุบลแย้ม & นงคาร รางแดง.   ศึกษาการมีจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ภายหลังการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ 3 รายวิชา วิจัยต่อเนื่องปี 2561-2562 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
56 สุภัสสร เลาะหะนะ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทัศนีย์ เกริกกุลธร, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ & พัชนียา เชียงตา.   ศึกษาสถานการณ์ของการตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์แรกในประเทศไทย วิจัยต่อเนื่องปี 2562-2563 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2563.
57 ธนณัฏฐ์ & สากระสันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การถอดบทเรียนกระบวนการการเสริมสร้างพลังในการทำงานโดยใช้หลักพรมวิหารธรรม ของบุคคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
58 มัณฑนา มณีโชติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สิริกูล ปานทอง, กรพิน & สุขสงวน.   การพัฒนานวัตกรรมเจลกล้วยบรรเทาปวดแผลฝีเย็บ ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
59 พัชนียา & เชียงตา (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การพัฒนาโปรแกรมป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
60 วารุณี มีเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประหยัด พึ่งทิม, ณัฐริย์สุภา แสงประดิษย์, ิวานันท์ ปทุมรังสี & สลิล ศรีด้วงกัง.   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวมในการพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความเจ็บปวด สำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในโรงพยาบาลสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
61 Namdej, N. (Project Leader), Ubolyaem, D., Boonsin, J., Dejpitaksirikul, S., Rangdang, N. & Tana, P.   การศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมการจัดการกับความเจ็บป่วยและการคืนสู่สุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวชต่อความหวังและคุณภาพชีวิตของของผู้ป่วยจิตเวช : กรณีชุมชนโคกสว่าง . Tuition Fee. 2562.
62 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช, ประไพ กิตติบุญถวัลย์ & จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ.   การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนในจังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
63 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช & ณัฐวุฒิ บุญสนธิ.   การศึกษาผลของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รุ่นที่ 1 ต่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560-2561 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
64 ประกริต & รัชวัตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความคาดหวังของพยาบาลพี่เลี้ยงแหล่งฝึกต่อการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
65 กันยารัตน์ & อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความฉลาดทางดานสุขภาพของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาในชุมชนเข้มแข็ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
66 กันยารัตน์ & อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยทำนายความฉลาดทางสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
67 นุสรา นามเดช (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงดาว อุบลแย้ม & นงคาร รางแดง.   ปัจจัยทำนายความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรทางสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสระบุรี ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560-2561 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
68 จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพ กิตติบุญถวัลย์, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี, ศันสนีย์ สีต่างคำ, ศักดิ์มงคล เชื้อทอง & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
69 สุดถนอม ปิตตาทะโน (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุบผา ดำรงกิตติกุล, พนมพร กีรติตานนท์ & ปัทมา ผาติภัทรกุล.   ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุรากของอุบัติการณ์:(Root cause analysis: RCA)ในแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีโดยใช้เครื่องมือ C3THER . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
70 Boonsin, J. (Project Leader), Namdej, N. & Ubolyaem, D.   ผลของการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2562.
71 กัลยา & นุตระ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
72 Kojedee, P. (Project Leader), ชนัญชิดา วงษ์ท้าว & ปภัชณา เมืองไทยชัช.   ผลของการนวดแผนไทยต่อความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันและความเครียดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . Tuition Fee. 2562.
73 สมจิตต์ สินธุชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), กันยารัตน์ อุบลวรรณ, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ & วนิศา รัชวัตร์.   ผลของการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล และการรับรู้การทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
74 นงคาร & รางแดง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกแบบ OSCE ในการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด ต่อความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลพยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 3 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
75 ศักดิ์มงคล เชื้อทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย), นุสรา นามเดช, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ดวงดาว อุบลแย้ม & นงคาร รางแดง.   ศึกษาการมีจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ภายหลังการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ 3 รายวิชา วิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
76 สุภัสสร & เลาะหะนะ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ศึกษาสถานการณ์ของการตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์แรกในประเทศไทย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2562.
77 มัณฑนา มณีโชติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สิริกูล ปานทอง & กรพิน สุขสงวน .   การพัฒนานวัตกรรมเจลกล้วยบรรเทาปวดแผลฝีเย็บ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
78 จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพ กิตติบุญถวัลย์ & ดวงดาว อุบลแย้ม.   การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
79 ทัศนีย์ เกริกกุลธร (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทิมา เขียวแก้ว, ศิริธร ยิ่งเรงเริง & ศันสนีย์ สีต่างคำ.   การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการรู้เท่าทันการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
80 Krirkgulthorn, T. (Project Leader), ธนณัฏฐ์ สากระสัน, ศักดิธัช ทิพวัฒน์, จันทิมา เขียวแก้ว, สุพรรษา & พรมสุคนธ์.   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . Tuition Fee. 2561.
81 Patipattarakul, P. (Project Leader), Namdej, N., Singpraphai, P., Tana, P. & Bunsonti, N.   การพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายในชุมชน ตำบลต้นตาลและตำบลพระยาทด จ.สระบุรี ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่า . Tuition Fee. 2561.
82 Kojedee, P. (Project Leader), Namdej, N. & Bunsonti, N.   การศึกษาผลของหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมองของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี รุ่นที่ 1 ต่อการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . Tuition Fee. 2561.
83 นุสรา นามเดช (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงดาว อุบลแย้ม & นงคาร รางแดง.   ปัจจัยทำนายความมั่นใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชของบุคลากรทางสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
84 กัลยา นุตระ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุรีย์ จินเรือง.   ปัจจัยทำนายภูมิคุ้มกันทางจิตใจในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเขตเทศบาลเมืองสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
85 Pittathano, S. (Project Leader), Dumrongkittikul, B., Keeratitanon, P. & Patipattarakul, P.   ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุรากของอุบัติการณ์: (Root cause analysis: RCA) ในแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีโดยใช้เครื่องมือ C3THER . Tuition Fee. 2561.
86 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   ผลการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
87 สมจิตต์ สินธุชัย (หัวหน้าโครงการวิจัย), กันยารัตน์ อุบลวรรณ, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ, ปริญญา ยอดอาษา, ภูมินทร์ & ดวงสุริยะ.   ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงสูง ต่อการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2561.
88 Chiengta, P. (Project Leader), Tumchuae, S., Lorhhana, S. & Pumprayool, P.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเขตเทศบาลเมืองสระบุรี . Tuition Fee. 2561.
89 Chueatong, S. (Project Leader), Namdej, N., Chuencham, J., Ubolyaem, D. & Rangdang, N.   ศึกษาการมีจิตอาสาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ภายหลังการเรียนรู้แบบโครงการบูรณาการ 3 รายวิชา . Tuition Fee. 2561.
90 Chansong, W. & (Project Leader).   การติดตามคุณภาพบัณฑิตและอัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี . Tuition Fee. 2560.
91 ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี & ศักดิ์มงคล เชื้อทอง.   การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง การตรวจสุขภาพนักเรียนสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
92 จารุณี จันทร์เปล่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   การพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ หัวข้อเรื่อง การเย็บแผลสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
93 ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี & ศักดิ์มงคล เชื้อทอง.   การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธื หัวข้อเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
94 ทัศนีย์ เกริกกุลธร (หัวหน้าโครงการวิจัย), จันทิมา เขียวแก้ว, ศิริธร ยิ่งเรงเริง & ศันสนีย์ สีต่างคำ.   การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการรู้เท่าทันการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
95 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ & สุดถนอม ปิตตาทะโน.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
96 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พรพรรณ พุ่มประยูร & ณัฏฐ์นรี คำอุไร.   การศึกษาสภาพการดำเนินงานการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
97 กัลยา นุตระ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วารุณี มีเจริญ.   การสังคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนในนักศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
98 วารุณี มีเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิยะการ แสงหัวช้าง & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   ความสุขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
99 ประภาส ธนะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิราภา บุญศิลป์.   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทหารกองประจำการในจังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
100 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุบผา ดำรงกิตติกุล, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, นุสรา นามเดช, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, นัยนา ภูลม, กิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย, มัณฑนา มณีโชติ & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยใฝ่รู้และมีความสุข . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
101 สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & จิราภา บุญศิลป์.   ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
102 เกศแก้ว สอนดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, จารุณี จันทร์เปล่ง, ประภาส ธนะ, วิยะการ แสงหัวช้าง, พัชนียา เชียงตา & ณัฏฐ์นรี คำอุไร.   ผลของการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ DHML ในการสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) : LCC วพบ.สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
103 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพ กิตติบุญถวัลย์ & ศักดิ์มงคล เชื้อทอง.   ผลของการนวดแผนไทยต่อความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันและความเครียดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
104 จิราภา บุญศิลป์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล.   ผลของโปรแกรมการฝึกผ่อนคลายความเครียดเพื่อลดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติครั้งแรก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
105 พัชนียา เชียงตา (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, นางสาวพรพรรณ พุ่มประยูร & นางสาวสุภัสสร เลาะหะนะ.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศเพื่อป้องกันเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ต่อความรู้เจคติของแกนนำ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
106 ปัทมา ผาติภัทรกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ผุสดี ก่อเจดีย์, ชุติมา บูรพา & ประภาส จักรพล.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
107 ผุสดี ก่อเจดีย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ประไพ กิตติบุญถวัลย์.   ผลของรูปแบบในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตของชุมชนโพธิ์ทอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
108 พัชนียา เชียงตา (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุภัสสร เลาะหะนะ & พรนิภา วงษ์มาก.   พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
109 กัลยา นุตระ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & สุรีย์ จินเรือง.   พฤติกรรมเสี่ยงและความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นในเทศบาลเมืองสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
110 กุลิสรา ขุนพินิจ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ทัศนีย์ เกริกกุลธร.   พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2560.
111 ปานทิพย์ ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นงนภัทร รุ่งเนย & ชุติมา มาลัย.   กลยุทธ์การสร้างแบรนด์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
112 ทัศนีย์ เกริกกุลธร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดวงดาว อุบลแย้ม, สุรีย์ จินเรือง, ประกริต รัชวัตร์ & ศิริวรรณ ทุมเชื้อ.   การประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาและความตระหนักรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
113 เกศแก้ว สอนดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ & ณัฏฐ์นรี คำอุไร.   การประเมินผลสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ:โครงการความร่วมมือการสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ ในการอบรมหลักสูตร District Health management วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
114 พรพรรณ พุ่มประยูร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ศิริวรรณ ทุมเชื้อ & ณัฏฐ์นรี คำอุไร.   การพัฒนานวัตกรรมหมอนไมโครบีด สำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างเพื่อลดภาวะไม่สุขสบายจากอาการปวดหลังแก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะที่ 1 ของการคลอด . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
115 Sanghuachang, W. (Project Leader) & Krirkgulthorn, T.   การพัฒนาบทเรียน (e-learning) แบบปฏิสมัพันธ์ หัวข้อเรื่อง การปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2559.
116 นงคาร รางแดง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ดวงดาว อุบลแย้ม.   การพัฒนาบทเรียน e-learning แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเรียนเรื่องการตรวจสภาพจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
117 Chamnansua, P. (Project Leader), จันทิมา เขียวแก้ว & Krirkgulthorn, T.   การรู้สารสนเทศทักษะสารสนเทศด้านสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพ และสภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย . Tuition Fee. 2559.
118 Ubolwan, K. (Project Leader), Sanghuachang, W., ดร.วารีวรรณ ศิริวาณิชย์, ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, นางสาวหยาดชล ทวีธนาวณิชย์, ดร.เนติยา แจ่มทิม, นางสาวสมหมาย วงษ์กระสัน, ดร.กฤษณาพร ทิพยกาญจนเรขา, นางสาวกรรณิการ์ หาญสูงเนิน, ดร.เอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์, ดร.ดวงใจ เปลี่ยนบำรุง & ดร.   การศึกษาการใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ . Tuition Fee. 2559.
119 จารุณี จันทร์เปล่ง (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ศักดิ์มงคล เชื้อทอง.   การศึกษาภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครนายก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
120 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กันยารัตน์ อุบลวรรณ, สุรีย์ จินเรือง, วิภาศิริ นราพงษ์, ประภาส ธนะ, มัณฑนา มณีโชติ, นัยนา ภูลม & พนิตนาฎ ชำนาญเสือ.   ความคิดเห็นต่อบัณฑิตพยาบาลในอนาคตและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
121 สุดถนอม ปิตตาทะโน (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล & กุลิสรา ขุนพินิจ.   ผลการประเมินความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
122 บุบผา & ดำรงกิตติกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (case based) ต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญา  ของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
123 Sinthuchai, S. (Project Leader), Ubolwan, K. & Boonsin, S.   ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์เสมือนจริง ต่อความพึงพอใจ และความมั่นใจในตนเอง ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี . Tuition Fee. 2559.
124 Lorhhana, S. (Project Leader), Chiengta, P., Phanpom, C., ระดารัตน์ เตชะสวัสดิ์วิทย์ & กรพิน สุดสงวน.   ผลของการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก . Tuition Fee. 2559.
125 Namdej, N. (Project Leader) & Boonsin, J.   ผลของการสอนปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล . Tuition Fee. 2559.
126 Phongsakchat, P. (Project Leader), นางผุสดี & ก่อเจดีย์.   ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับปฐมภูมิ จังหวัดสระบุรี . Tuition Fee. 2559.
127 Phongsakchat, P. (Project Leader), Kojedee, P. & Srithanya, S.   ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้ เจตคติและสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาวในชุมชน . Tuition Fee. 2559.
128 Phongsakchat, P. (Project Leader) & Kojedee, P.   ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นตาล . Tuition Fee. 2559.
129 มัณฑนา มณีโชติ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ณัฏฐ์นรี คำอุไร & สุภัสสร เลาะหะนะ.   ผลของรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดการชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
130 พัชนียา เชียงตา (หัวหน้าโครงการวิจัย), มัณฑนา มณีโชติ, สุภัสสร เลาะหะนะ & พรนิภา วงษ์มาก.   พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
131 วิยะการ แสงหัวช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย), พิสมัย โพธิพรรค & พงษ์สุดา วงศ์ระวีกุล.   พฤติกรรมและการรับรู้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2559.
132 ปานทิพย์ & ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   กระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนในการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล     . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
133 ปานทิพย์ ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์, ศักดิ์มงคล เชื้อทอง & วนิศา รัชวัตร์.   การประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
134 เกศแก้ว สอนดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ผุสดี ก่อเจดีย์, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, กิตติรัฐพงศ์ โรจนธีรเพิ่มพูล & ณัฏฐ์นรี คำอุไร.   การประเมินผลสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ:โครงความร่วมมือการสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ ในการอบรมหลักสูตร District Health management วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
135 ประกริต รัชวัตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), เมธิณี เกตวาธิมาตร, ประภาส ธนะ & พัชนียา เชียงตา.   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการช่วยเหลือแบบ 5A ต่อความสามารถในการให้คำแนะนำผู้รับบริการในการเลิกบุหรี่ ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
136 Ketavatimat, M. (Project Leader), Pulom, N., Chuencham, J., Patipattarakul, P. & Phanpom, C.   การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี . Praboromarajchanok Institue. 2558.
137 ดร. กุลธิดา พานิชกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประไพ กิตติบุญถวัลย์, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, วิยะการ แสงหัวช้าง, บุบผา ดำรงกิตติกุล, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ผุสดี ก่อเจดีย์, วิไลวรรณ แสงธรรม & ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ.   การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแบบมีส่วนร่วมในบุคคลกลุ่มเสี่ยง ชุมชนต้นตาล จังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
138 กันยารัตน์ อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & วิยะการ แสงหัวช้าง.   การศึกษาการเปรียบเทียบเจตคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
139 กุลธิดา พานิชกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), นัยนา ภูลม (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ภุมริน อินทราชัย.   การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาตามการรับรู้ของพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
140 นางสาวกันยารัตน์ อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดร. ทัศนีย์ เกริกกุลธร , Jantima Kheokao, 3. นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง , Thitarat Sarkongdang, สุวันนา & วุฒธิรณฤทธิ์ .   การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
141 กันยารัตน์ อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดร. ทัศนีย์ เกริกกุลธร , Jantima Kheokao, 3. นางสาววิยะการ แสงหัวช้าง , Thitarat Sarkongdang, นางสุวันนา & วุฒธิรณฤทธิ์ .   การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
142 กันยารัตน์ อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทัศนีย์ เกริกกุลธร, Jantima Kheokao, วิยะการ แสงหัวช้าง, Thitarat Sarkongdang & สุวันนา วุฒธิรณฤทธิ์.   การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
143 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชนียา เชียงตา, มัณฑนา มณีโชติ & พรพรรณ พุ่มประยูร.   การสำรวจความรู้ ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ ทัศนคติต่อการทำแท้งและความต้องการใช้บริการสุขภาพของวัยรุ่น . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
144 กิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประกริต รัชวัตร์, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, ปัทมา ผาติภัทรกุล & วราภรณ์ จันทร์ส่อง.   การสำรวจทัศนคติ ความตั้งใจ และพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ของเยาวชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
145 กิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประกริต รัชวัตร์, วราภรณ์ จันทร์ส่อง, ปัทมา ผาติภัทรกุล & ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ.   การสำรวจทัศนคติ ความตั้งใจและพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ของเยาวชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
146 วราภรณ์ จันทร์ส่อง (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประกริต รัชวัตร์, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, กิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย & ประภาส ธนะ.   การสำรวจภาวะซึมเศร้า การใช้สื่อ บุหรี่ แอลกอฮอล์ และเกิดอุบัติเหตุในเยาวชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
147 สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ & .   ความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายของพยาบาลที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
148 ปานทิพย์ & ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
149 ดร.กลุธิดา พานิชกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พนิตนาฎ ชำนาญเสือ.   ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง และอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในนักศึกษาพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
150 เพ็ญศรี & จึงธนาเจริญเลิศ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ตำรา เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 : จากทฤษฎีนำสู่การทดลอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
151 มัณฑนา & มณีโชติ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ตำรา เรื่อง การส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในสตรีภายหลังการคลอดบุตร . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
152 วิยะการ แสงหัวช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิไลวรรณ แสงธรรม & วิไลวรรณ วงศ์เจริญ.   ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
153 ดร.กุลธิดา พานิชกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, ผุสดี ก่อเจดีย์, ประไพ กิตติบุญถวัลย์, วิยะการ แสงหัวช้าง, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, นุสรา นามเดช, วารุณี มีเจริญ, Dr. Malawin Woe, Dr. Chairum Naisin & เสมอจันทร์ อะนะเทพ.   เปรียบเทียบความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง และอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองในนักศึกษาพยาบาลไทย พม่า และอินโดนีเซีย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
154 Rachawat, P. (Project Leader), Chuencham, J., Pulom, N. & Phasuktoy, K.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย . Tuition Fee. 2558.
155 สุดถนอม ปิตตาทะโน (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล & กุลิสรา ขุนพินิจ.   ผลการประเมินความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี   . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
156 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), กันยารัตน์ อุบลวรรณ, มัณฑนา มณีโชติ, นัยนา ภูลม, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, ปัทมา ผาติภัทรกุล & สุภัสสร เลาะหะนะ.   ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตพยาบาลสู่ศตวรรษ ที่ 21 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
157 Ubolwan, K. (Project Leader), Sinthuchai, S., Boonsin, S., Phasuktoy, K., Maneechot, M. & Singpraphai, P.   ผลการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 . Tuition Fee. 2558.
158 บุบผา ดำรงกิตติกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พนมพร กีรติตานนท์.   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (case based) ต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญา  ของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
159 Sinthuchai, S. (Project Leader), Ubolwan, K. & Boonsin, S.   ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์เสมือนจริง ต่อความรู้ ความพึงพอใจ และความมั่นใจในตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี . Tuition Fee. 2558.
160 Phongsakchat, P. (Project Leader), Mahasittiwat, Y., Kojedee, P., สานิตย์ พ่วงทรัพย์, พรรณทิพย์ อินทร์จันทร์ & Rochchanatrirapermpool, K.   ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับปฐมภูมิ จังหวัดสระบุรี . Tuition Fee. 2558.
161 Phongsakchat, P. (Project Leader), Kojedee, P., Srithanya, S., สานิตย์ จันทา, จันทร์พร โชคถวาย & ธนัชชา ชัยวิสุทธิ์.   ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้ เจตคติและสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้การระยะยาวในชุมชน . Tuition Fee. 2558.
162 เมธิณี เกตวาธิมาตร (หัวหน้าโครงการวิจัย), นัยนา ภูลม, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ชิดชนก พันธ์ป้อม & ปัทมา ผาติภัทรกุล.   ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแล ผู้ป่วยต่อความรู้และการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
163 Phongsakchat, P. (Project Leader), Kojedee, P. & Rochchanatrirapermpool, K.   ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นตาล           . Tuition Fee. 2558.
164 Phongsakchat, P. (Project Leader), Kojedee, P. & Rochchanatrirapermpool, K.   ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นตาล . Tuition Fee. 2558.
165 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พัชนียา เชียงตา, กรพิน สุดสงวน & ภัชญา ธงศิลา.   ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้การสนับสนุนของสมาชิกครอบครัว ต่อความรู้ ทัศนคติและความสามารถในการปรับบทบาท . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
166 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, Kultida Panidchakul & ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา.   ผลลัพธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพตามรูปแบบสารภีโมเดล ผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
167 วารุณี มีเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุบผา ดำรงกิตติกุล, ดร.กุลธิดา พานิชกุล & ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์.   พฤติกรรมการสูบบุหรี่และเจตคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการ ในโรงพยาบาลสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2558.
168 Chamnansua, P. (Project Leader) & Leaungpigoltong, S.   ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 . Tuition Fee. 2558.
169 Chamnansua, P. (Project Leader) & Chungtanajaroenlert, P.   ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เครือข่ายภาคกลาง 2 . Tuition Fee. 2558.
170 เกศแก้ว สอนดี (หัวหน้าโครงการวิจัย), 1. นางพเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, 2. นางจีราภรณ์ชื่นฉ่ำ, 3. นางผุสดี ก่อเจดีย์, 4. นายภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, 5. นายกิตติรัฐพงศ์ โรจนธีรเพิ่มพูล, 6. นางสาวณัฏฐ์นรี & คำอุไร.   การประเมินผลสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ:โครงความร่วมมือการสนับสนุนการจัดบริการวิชาการ ในการอบรมหลักสูตรDistrict Health management วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
171 Phongsakchat, P. (Project Leader), Leaungpigoltong, S. & Pulom, N.   กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการรำโทนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . Tuition Fee. 2557.
172 ณัฐวุฒิ บุญสนธิ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนิตนาฎ ชำนาญเสือ & วิยะการ แสงหัวช้าง.   การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพในระบบผิวหนัง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2557.
173 กันยารัตน์ อุบลวรรณ (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิยะการ แสงหัวช้าง, สมจิตต์ สินธุชัย & กุลิสรา ขุนพินิจ.   การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
174 ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, พัชนียา เชียงตา & มัณฑนา มณีโชติ.   การสำรวจความรู้ ความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ ทัศนคติต่อการทำแท้งและความต้องการใช้บริการสุขภาพของวัยรุ่น . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
175 กิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประกริต รัชวัตร์, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, ปัทมา ผาติภัทรกุล & วราภรณ์ จันทร์ส่อง.   การสำรวจทัศนคติ ความตั้งใจ และพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ของเยาวชนของเยาวชน . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
176 Siritorn Yingrengreung (Project Leader), Phongsakchat, P. & Bunrot, W.   การสำรวจพฤติกรรมการเล่นเกมทางมือถือ อินเตอร์เน็ท วีดิโอ คอมพิวเตอร์ การติดเกม และความเครียดในนักเรียน . Tuition Fee. 2557.
177 Kultida Panidchakul (Project Leader), Boonsin, S., Boonsin, S. & วิไลวรรณ แสงธรรม.   ความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายของพยาบาลที่มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง . Praboromarajchanok Institue. 2557.
178 ปานทิพย์ & ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความรู้  ทัศนคติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
179 ทัศนีย์ & เกริกกุลธร (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและการดูแลสุขภาพกับความพึงพอใจในโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจความพึงพอใจในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวเอเชีย . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
180 Meecharoen, W. (Project Leader), Kultida Panidchakul & Chamnansua, P.   คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือกสมอง . Tuition Fee. 2557.
181 วิยะการ แสงหัวช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย), นางวิไลวรรณ แสงธรรม, นางสาววิไลวรรณ & วงศ์เจริญ .   ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ ต่อการรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
182 ปิยะรัตน์ & หยกสุริยันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างของเสียทางช่องท้องแบบถาวร (CAPD) . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
183 Rachawat, P. (Project Leader), Chuencham, J., Pulom, N. & Phasuktoy, K.   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2557.
184 สุดถนอม & ปิตตาทะโน (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลการประเมินความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
185 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ดร.กันยารัตน์ อุบลวรรณ , นางมัณฑนา มณีโชติ , นางนัยนา ภูลม, นางจีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, นายภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ , นางปัทมา ผาติภัทรกุล , นางสาวสุภัสสร & เลาะหะนะ.   ผลการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตพยาบาลสู่ศตวรรษ ที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2557.
186 Ubolwan, K. (Project Leader), Sinthuchai, S., Boonsin, S., Phasuktoy, K., Maneechot, M. & Singpraphai, P.   ผลการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 . Tuition Fee. 2557.
187 บุบผา ดำรงกิตติกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย), นางพนมพร กีรติตานนท์ & .   ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (case based) ต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญา  ของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
188 Phongsakchat, P. & (Project Leader).   ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระดับปฐมภูมิ จังหวัดสระบุรี . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
189 Phongsakchat, P. (Project Leader), นางผุสดี ก่อเจดีย์, นางสาวศุภลักษณ์ & ศรีธัญญา.   ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่อความรู้ เจตคติและสมรรถนะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการระยะยาวในชุมชน . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2557.
190 Phongsakchat, P. (Project Leader), Kojedee, P. & Rochchanatrirapermpool, K.   ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจของเครือข่ายสุขภาพต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนต้นตาล . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
191 ประไพ กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), นางจีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ว่าที่รตท.(หญิง) ผุสดี ก่อเจดีย์, นางเกศแก้ว สอนดี , นายภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ , ดร.กุลธิดา พานิชกุล , นางสาวศุภลักษณ์ & ศรีธัญญา.   ผลลัพธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพตามรูปแบบสารภีโมเดล ผ่านกระบวนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
192 วารุณี มีเจริญ (หัวหน้าโครงการวิจัย), บุบผา ดำรงกิตติกุล, Kultida Panidchakul & ปิยะรัตน์ หยกสุริยันต์.   พฤติกรรมการสูบบุหรี่และเจตคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้มารับบริการ ในโรงพยาบาลสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2557.
193 Chamnansua, P. (Project Leader), นางสุจิรา & เหลืองพิกุลทอง .   ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเครือข่ายภาคกลาง 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2557.
194 Chamnansua, P. (Project Leader), นางสาวเพ็ญศรี & จึงธนาเจริญเลิศ.   ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  เครือข่ายภาคกลาง 2 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2557.
195 วิภาศิริ นราพงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุรีย์ จินเรือง, สุดถนอม ปิตตาทะโน & พนิตนาฎ ชำนาญเสือ.   สมรรถภาพทางกายและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร วพบ สระบุรี . เงินอุดหนุนสถานศึกษา. 2557.
196 Singpraphai, P. & Bunrot, W.   The effect of school bonding on alcohol expectancy, intention to drink, and drinking behavior of students in Saraburi province . Tuition Fee. 2556.
197 Phongsakchat, P. & (Project Leader).   การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการใช้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
198 Phongsakchat, P. (Project Leader), Sondee, K., Kojedee, P., Rochchanatrirapermpool, K. & Srithanya, S.   การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรอบรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสระบุรี  . Tuition Fee. 2556.
199 Namdej, N. & (Project Leader).   การประเมินหลักสูตรเสริมทักษะการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
200 Tumchuae, S., Prichavudti, N. & Singpraphai, P.   การพัฒนาชุดการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
201 Rochchanatrirapermpool, K. (Project Leader) & Namdej, N.   การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเวชที่ได้รับการบำบัดด้วยยาทางจิตเวช . Tuition Fee. 2556.
202 เมธิณี เกตวาธิมาตร (หัวหน้าโครงการวิจัย), ประกริต รัชวัตร์ & พัชนียา เชียงตา.   การรับรู้และทัศนคติต่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
203 Kittiboonthawal, P. (Project Leader) & Srithanya, S.   การศึกษาความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
204 Ubolwan, K. & (Project Leader).   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสระบุรี . Tuition Fee. 2556.
205 ศิริวรรณ & ทุมเชื้อ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   การศึกษาคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ที่สำเร็จปีการศึกษา 2552 -2553 . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
206 Chamnansua, P., Bunsonti, N. & Boonsin, P.   ความต้องการใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี . Tuition Fee. 2556.
207 ปานทิพย์ ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), ภัชญา ธงศิลา, สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ & เมธิณี เกตวาธิมาตร.   ความรู้ ทัศนคติ และความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
208 พนมพร & กีรติตานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความสุขของบุคลากรในองค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
209 Phaonoi, B. & Poorananon, P.   เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อการดูแลผู้สูง อายุของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2556.
210 Phaonoi, B.   ทัศนีย์ 02 . เงินอุดหนุนสถาบัน กระทรวงสาธารณสุข. 2556.
211 สุนีย์รัตน์ & บุญศิลป์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
212 ปิยะรัตน์ & หยกสุริยันต์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองตนเองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
213 ยศยศ สิงหะ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & พนิตนาฎ ชำนาญเสือ.   ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมทะเบียนและประมวลผลและโปรแกรมสารบรรณปริวัตร ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
214 ประกริต รัชวัตร์ (หัวหน้าโครงการวิจัย), สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์ & สุรางค์ เปรื่องเดช.   ผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อความสามารถของนักศึกษาพยาบาลในการให้คำแนะนำ ผู้รับบริการในการเลิกบุหรี่ . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
215 พนมพร & กีรติตานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการใช้รูปแบบการส่งเวรข้างเตียง ต่อการรับรู้คุณค่าในวิชาชีพพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
216 Krirkgulthorn, T., Chuencham, J., Chueatong, S. & Bunrot, W.   ผลของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและภูมิภาคเอเชียต่อผลผลิตด้านการวิจัย และศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
217 ปานทิพย์ & ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการสอนแนะและการสะท้อนคิดต่อความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป้นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
218 วิยะการ & แสงหัวช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
219 ทัศนีย์ เกริกกุลธร (หัวหน้าโครงการวิจัย), วิยะการ แสงหัวช้าง & บังอร เผ่าน้อย.   ผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน โดยกลุ่มจิตอาสาต่อ ความผาสุกทางใจและความสามารถในการทำกิจกรรมผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง . เงินรายได้สถานศึกษา. 2556.
220 Yuphavadi Kirkgulthorn & Singpraphai, P.   ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์โดยแกนนำนักศึกษาพยาบาลต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นตอนต้น . วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี. 2556.
221 Poorananon, P. & (Project Leader).   สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถ . Tuition Fee. 2556.
222 Poorananon, P. & (Project Leader).   สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ . . 2556.
223 ณัฐวุฒิ บุญสนธิ (หัวหน้าโครงการวิจัย), พนิตนาฎ ชำนาญเสือ & ยศยศ สิงหะ.   การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายต่อคุณภาพการให้บริการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
224 Jantima Kheokao (หัวหน้าโครงการวิจัย), ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ, ประภาส ธนะ & วิลาวัลย์ บุญโรจน์.   การรับรู้การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ความคาดหวังจากการดื่มแอลกฮอล์และการดื่มของวัยรุ่น . สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ. 2555.
225 วิยะการ & แสงหัวช้าง (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ตำบลต้นตาลอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2555.
226 ยุพาวดี เกริกกุลธร & ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ.   ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมต่อความรู้ ทัศนคติและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี . สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 2554.
227 กรพิน สุดสงวน & มัณฑนา มณีโชติ.   เพศวิถีของมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม . เงินรายได้สถานศึกษา. 2554.
228 Phongsakchat, P. (Project Leader), Ubolyaem, D., สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, Chuencham, J., อุทัยทิพย์ & คำอุไร.   การพัฒนาเครือข่ายการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี . Tuition Fee. 2553.
229 เมธิณี & เกตวาธิมาตร (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2553.
230 Phongsakchat, P. (Project Leader), Kojedee, P., Tana, P., Singpraphai, P., Pumprayool, P., Chueatong, S., ชูศรี วิชาชัย, รุ่งฤดี & แสงคำ.   ผลของการออกกำลังกายแบบรำไทยประยุกต์ต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จังหวัดสระบุรี . Tuition Fee. 2553.
231 กิตติรัฐพงศ์ & โรจนธีรเพิ่มพูล (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ความต้องการการสนับสนุนจากครอบครัว พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในหน่วยฝากครรภ์โรงพยาบาลสระบุรี . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
232 ปานทิพย์ & ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาลของนักศึกษา . เงินรายได้สถานศึกษา. 2552.
233 ปานทิพย์ ปูรณานนท์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) & ทัศนีย์ เกริกกุลธร.   ความต้องการของนักศึกษาและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ขณะฝึกปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาพยาบาล . เงินรายได้สถานศึกษา. 2551.
234 ประไพ & กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการสร้างพลังต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเกินระดับปกติในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2549.
235 ประไพ & กิตติบุญถวัลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย).   ผลของโปรแกรมการสร้างพลังต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตนพฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเกินระดับปกติในชุมชน . เงินรายได้สถานศึกษา. 2548.
ค้นหา วิจัย
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ