การรับรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดสมองในผู้ปวยกลุ่มเสี่ยง


ชื่อนักวิจัย ::   ประไพ กิตติบุญถวัลย์, ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา, ศิริธร ยิ่งเรงเริง
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Education , 23(3), 10-20
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2556
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>22-1-1(7).pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Prapai Kittiboonthawal นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(3204) pkitti47@hotmail.com 60.00
    2 Supalux Srithanya นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(3204) tuggy5068_nurse@hotmail.com 10.00
    3 ศิริธร ยิ่งเรงเริง นักวิจัยร่วม N - 30.00