คุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดในจังหวัดสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วารุณี มีเจริญ, กุลธิดา พานิชกุล, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Science , 65(4), 1-6
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>4วิจัย วารสารพยาบาล อ.วารุณี-59.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Warunee Meecharoen นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136/140) warunee@bcns.ac.th 100.00
    2 กุลธิดา พานิชกุล นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 0.00
    3 Panitnat Chamnansua นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(2203) panitnatc@gmail.com, panitnat@bcns.ac.th 0.00