ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชา การสื่อสาร การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อความวิตกกังวลและความสามารถในการใช้ทักษะการสื่อสาร


ชื่อนักวิจัย ::   สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, จิราภา บุญศิลป์, นงคาร รางแดง
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก, 14(3), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Suda Dejpitaksirikul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(180) suda@bcns.ac.th 100.00
2 Jirapa Boonsin นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(131) jirapa@bcns.ac.th 0.00
3 Nongkan Rangdang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) nongkan@bcns.ac.th 0.00