Communication Factors in Holistic Humanized Nursing Care: Evidenced from Integrative Review


ชื่อนักวิจัย ::   จันทิมา เขียวแก้ว, ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศันสนีย์ สีต่างคำ
ชื่อวารสาร Journal of MCU Peace Studies, 7(3), 609-627
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 จันทิมา เขียวแก้ว นักวิจัยร่วม N คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 50.00
2 Tassanee Krirkgulthorn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211949(202) tassanee@bcns.ac.th 400.00
3 Sansanee Seetangkham นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(128) sansanee@bcns.ac.th 10.00