ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทหารกองประจำการจังหวัดสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ประภาส ธนะ, จิราภา บุญศิลป์, ศิริธร ยิ่งเรงเรง, รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว, นงคาร รางแดง
ชื่อวารสาร Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27, 226-238
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
   
กลุ่มสาขา ::  
สาขา ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>5วิจัย วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อ.ประภาส-60.pdf
 • ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Prapas Tana นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(131) prapas@bcns.ac.th 60.00
  2 Jirapa Boonsin นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(131) jirapa@bcns.ac.th 10.00
  3 ศิริธร ยิ่งเรงเรง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 10.00
  4 รศ.ดร.จันทิมา เขียวแก้ว นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.00
  5 Nongkan Rangdang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) nongkan@bcns.ac.th 10.00