การประเมินสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคหลอดเลือดสมอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ผุสดี ก่อเจดีย์, นุสรา นามเดช, จรัสศรี อัธยาศัย, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ
ชื่อวารสาร Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin, 11(2), 70-79
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
   
กลุ่มสาขา ::  
สาขา ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>อ.ผุสดี ก่อเจดี-ราชาวดีสาร.pdf
 • ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Pudsadee Kojedee นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) pusadee@bcns.ac.th 100.00
  2 Nusara Namdej นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(133) nudsara@bcns.ac.th 0.00
  3 ๋jarassri Auttayasuay นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(128) 0.00
  4 Natthawut Bunsonti นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(128) nattawut@bcns.ac.th 0.00