ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง อำนาจต่อการรับรู้ความสามารถของเครือข่ายสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี, จันทร์พร โชคถวาย
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Health Care, 36(4), 33-41
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>20วิจัย วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ อ.ผุสดี-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Payao Phongsakchat นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 50.00
  2 Pudsadee Kojedee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) pusadee@bcns.ac.th 30.00
  3 Katkaew Sondee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(144) katkaew@bcns.ac.th 10.00
  4 จันทร์พร โชคถวาย นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาลอำเภอเสาไห้ 10.00