คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยสารเคมีบำบัดและญาติผู้ดูแล


ชื่อนักวิจัย ::   วารุณี มีเจริญ, ฐิติกานต์ กาลเทศ, กัลยา นุตระ
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Health Care, 36(4), 52-61
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>21วิจัย วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ อ.วารุณี-61.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Warunee Meecharoen นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) warunee@bcns.ac.th 100.00
    2 Thitikan Kalates นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0.00
    3 Kanlaya Nootara นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) kanlaya@bcns.ac.th 0.00