คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับบริการโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   เมธิณี เกตวาธิมาตร, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, ผุสดี ก่อเจดีย์
ชื่อวารสาร Ramathibodi Nursing Journal , 17(3), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2554
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>6.อ.เมธิณี.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Methinee Ketavatimat นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211648(1202) kookwpp@hotmail.com 100.00
    2 Panitnat Chamnansua นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 0.00
    3 Pudsadee Kojedee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(3204) kpudsadee@yahoo.com 0.00