Hospital-to-Home Transition of Mothers of Preterm Infants
-


ชื่อนักวิจัย ::   จรรยาณี บุญมี กริฟฟิน
ชื่อวารสาร American Journal of Nursing, 36(4), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับนานาชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2554
   
กลุ่มสาขา ::  
สาขา ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>7-ตีพิมพ์ เรื่อง Hospital-to-Home.pdf
  • ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 100.00