การพัฒนารูปแบบบริการเร่งด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   เมธิณี เกตวาธิมาตร, ประหยัด พึ่งทิม, ทิฆัมพร ชาวขมิ้น, อรทัย พงษ์อำไพ
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Division , 41(3), 5-23
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบบริการเร่งด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลสระบุรี
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
   
กลุ่มสาขา ::  
สาขา ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Methinee Ketavatimat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211648(183) kookwpp@hotmail.com 100.00
2 ประหยัด พึ่งทิม นักวิจัยร่วม N - 0.00
3 ทิฆัมพร ชาวขมิ้น นักวิจัยร่วม N - 0.00
4 อรทัย พงษ์อำไพ นักวิจัยร่วม N - 0.00