การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วพบ.สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศักดิธัช ทิพวัฒน์, จันทิมา เขียวแก้ว, ธนณัฏฐ์ สากระสันต์, สุพรรษา พรมสุคนธ์
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 11(2), 61-77
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การประเมินผล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>New16วิจัย วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุด อ.ทัศนีย์-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Tassanee Krirkgulthorn นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211949(202) tassanee@bcns.ac.th 50.00
  2 ศักดิธัช ทิพวัฒน์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 20.00
  3 จันทิมา เขียวแก้ว นักวิจัยร่วม N คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10.00
  4 Thananat Sakrasan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 044-242397(107) sunthon_yod@hotmail.com 10.00
  5 สุพรรษา พรมสุคนธ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 10.00