การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้และการสะท้อนคิดการปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   สมจิตต์ สินธุชัย
ชื่อวารสาร The Journal of The Royal Thai Army Nurses , 18(3), 134-143
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
   
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>บทความวิจัย thesis tum วารสารพยาบาลทหารบก-อ.สมจิตต์.pdf
  • ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Somchit Sinthuchai นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(132) somchit@bcns.ac.th 100.00