ความสุขและคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   พนมพร กีรติตานนท์
ชื่อวารสาร Thai Dental Nurse Journal, 24(2), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2556
  
กลุ่มสาขา ::  สังคมศาสตร์ *
สาขา ::  จริยศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>22-1-1(2).pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Panomporn Keeratitanon นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี pporn@hotmail.com 100.00