ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางเพศเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตเทศบาลเมืองสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   พัชนียา เชียงตา, ศิริวรรณ ทุมเชื้อ, มัณฑนา มณีโชติ, สุภัสสร เลาะหะนะ, พรพรรณ พุ่มประยูร, ศิริธร ยิ่งเรงเริง
ชื่อวารสาร Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 34(2), 101-111
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>3วิจัย วารสาร ว กรุงเทพ อ พัชนียา-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Patchaneeya Chiengta นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(129) patchaneeya@bcns.ac.th 50.00
  2 Siriwan Tumchuae นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) siriwan@bcns.ac.th 10.00
  3 Munthana Maneechot นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(129) munthana@bcns.ac.th 10.00
  4 Supasson Lorhhana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(129) supassorn@bcns.ac.th 10.00
  5 Pornpan Pumprayool นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(129) pornpan@bcns.ac.th 10.00
  6 ศิริธร ยิ่งเรงเริง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 10.00