ผลของการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่ปัญหาทางสุขภาพจิตตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์และแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ต่อสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล


ชื่อนักวิจัย ::   จิราภา บุญศิลป์, ดวงดาว อุบลแย้ม, นุสรา นามเดช
ชื่อวารสาร Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(3), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jirapa Boonsin นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(131) jirapa@bcns.ac.th 100.00
2 Daungdao Ubolyaem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(133) daungdao@bcns.ac.th 0.00
3 Nusara Namdej นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(133) nudsara@bcns.ac.th 0.00