การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อใช้ในการเรียนเรื่องการตรวจสภาพจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   นงคาร รางแดง, ดวงดาว อุบลแย้ม
ชื่อวารสาร Nursing Public Health and Education Journal, 19(1), 169-178
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>4วิจัย วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา อ.นงคาร-61.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Nongkan Rangdang นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) nongkan@bcns.ac.th 50.00
    2 Daungdao Ubolyaem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) daungdao@bcns.ac.th 50.00