ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล อาจารย์นิเทศและผู้รับบริการต่อการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง


ชื่อนักวิจัย ::   ประไพ กิตติบุญถวัลย์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ผุสดี ก่อเจดีย์, เกศแก้ว สอนดี, ภูวสิทธิ์ สิงห์ประไพ
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Education , 6(1), 69-79
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2556
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความคิดเห็น,ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง,หัวใจความเป็นมนุษย์
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Prapai Kittiboonthawal นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี pkitti47@hotmail.com 60.00
2 Jeeraporn Chuencham นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี oom_je@yahoo.com 10.00
3 Pudsadee Kojedee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี kpudsadee@yahoo.com 10.00
4 Katkaew Sondee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี skatkaew@yahoo.com 10.00
5 Phuwasit Singpraphai นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี phuwasit@hotmail.com 10.00