ความสุขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วารุณี มีเจริญ, วิยะการ แสงหัวช้าง, ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5, 133-145
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  บริหารการศึกษา
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>New6วิจัย วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.วารุณี-61.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Warunee Meecharoen นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136/140) warunee@bcns.ac.th 700.00
    2 Wiyakarn Sanghuachang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) viyakan@bcns.ac.th 15.00
    3 Supalux Srithanya นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) supaluk@bcns.ac.th 15.00