พฤติกรรมการแสวงข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ


ชื่อนักวิจัย ::   กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, เนติยา แจ่มทิม, วรนาถ พรหมศวร
ชื่อวารสาร Journal of health science research, 11, 12-22
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2560
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>7วิจัย วารสาร ว นน อ.กันยารัตน์-60.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 30.00
  2 ศิริธร ยิ่งเรงเริง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00
  3 จันทิมา เขียวแก้ว นักวิจัยร่วม N มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20.00
  4 Kanyarat Ubolwan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) kanyarat@bcns.ac.th 10.00
  5 เนติยา แจ่มทิม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 10.00
  6 วรนาถ พรหมศวร นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 10.00