ผลของการใช้กระบวนการจิตตปัญญาต่อความรู้ในการวางแผนครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดชัยนาท


ชื่อนักวิจัย ::   นางกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ, วงเดือน เล็กสง่า, สินาภรณ์ กล่อมยงค์, มัณฑนา มณีโชติ, ณัฐฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์
ชื่อวารสาร The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(3), 43-52
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>15วิจัย วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ อ.มัณฑนา-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 นางกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 056 414 734 40.00
  2 วงเดือน เล็กสง่า นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 056 414 734 15.00
  3 สินาภรณ์ กล่อมยงค์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 056 414 734 15.00
  4 Munthana Maneechot นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(129) munthana@bcns.ac.th 15.00
  5 ณัฐฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 054226254 ต่อ 135 muinuttha16@gmail.com 15.00