ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านอายุกับภาวะสุขภาพของผู้สูอายุในเขตเทศบาลเมืองนครนายก


ชื่อนักวิจัย ::   จารุณี จันทร์เปล่ง, ลัดดา ศรีรอด, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ศักดิ์มงคล เชื้อทอง
ชื่อวารสาร Research and Development Health System Journal , 11(3), 287-298
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>New18วิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ อ.จารุณี-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Jarunee Janpleng นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) jarunee@bcns.ac.th 70.00
  2 ลัดดา ศรีรอด นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลนครนายก 10.00
  3 Jeeraporn Chuencham นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(125) jeeraporn@bcns.ac.th 10.00
  4 Sakmongkon Chueatong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(181) sakmongkon@bcns.ac.th 10.00