ปัจจัยทำนายสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์


ชื่อนักวิจัย ::   ปานทิพย์ ปูรณานนท์, ดร.ทัศนีย์ เกริกุลธร
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Science , 29(2), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2554
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>4-อ.ปานทิพย์.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Pantip Poorananon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(1203) pantip_poorananon@hotmail.com 100.00
    2 ดร.ทัศนีย์ เกริกุลธร นักวิจัยร่วม N - 0.00