ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุรากของอุบัติการณ์: (Root cause analysis: RCA) ในแหล่งฝึกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีโดยใช้เครื่องมือ C3THER


ชื่อนักวิจัย ::   สุดถนอม ปิตตาทะโน, บุบผา ดำรงกิตติกุล, พนมพร กีรติตานนท์, ปัทมา ผาติภัทรกุล
ชื่อวารสาร Research and Development Health System Journal , 12(3), 35-42
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sudthanom Pittathano นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(210) sudthanom@bcns.ac.th 60.00
2 Bubpha Dumrongkittikul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(124) burpha@bcns.ac.th 20.00
3 Panomporn Keeratitanon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(125) panomporn@bcns.ac.th 10.00
4 Pattama Patipattarakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(144) pattama@bcns.ac.th 10.00