ผลของรูปแบบการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงของชุมชนโพธิ์ทอง


ชื่อนักวิจัย ::   ผุสดี ก่อเจดีย์, วันดี สุขโชติ, ประไพ กิตติบุญถวัลย์, ธีรารัตน์ ดันคุ้ม
ชื่อวารสาร Research and Development Health System Journal , 11(3), 278-286
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>17วิจัย วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ อ.ผุสดี-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Pudsadee Kojedee นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) pusadee@bcns.ac.th 70.00
  2 วันดี สุขโชติ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 10.00
  3 Prapai Kittiboonthawal นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) prapai@bcns.ac.th 10.00
  4 ธีรารัตน์ ดันคุ้ม นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลโพธิ์ทอง 10.00