การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   วิไลวรรณ แสงธรรม, ธนันณัฎฐ์ มณีศิลป์, โสภา เกิดพิทักษ์, สุรีย์ จินเรือง
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Division , 48(3), 52-68
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 วิไลวรรณ แสงธรรม นักวิจัยชื่อแรก N โรงพยาบาลสระบุรี 60.00
2 ธนันณัฎฐ์ มณีศิลป์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลสระบุรี 20.00
3 โสภา เกิดพิทักษ์ นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลสระบุรี 10.00
4 Suree Jinruang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) suree@bcns.ac.th 10.00