Opinions of Selected Thai Nursing Students on Factors Contributing to their Academic and Clinical Stress


ชื่อนักวิจัย ::   ทัศนีย์ เกริกกุลธร, ศันสนีย์ สีต่างคำ, กรกนก บุญประถัมภ์, บังอร เผ่าน้อย, ภูมินทร์ ดวงสุริยะ, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
ชื่อวารสาร Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, 12(6), 2591-2608
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2562
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Tassanee Krirkgulthorn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211949(202) tassanee@bcns.ac.th 50.00
2 Sansanee Seetangkham นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(128) sansanee@bcns.ac.th 10.00
3 Kornkanok Boonprathum นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948 kornkanok@bcns.ac.th 10.00
4 Bang-on Phaonoi นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) bangon@bcns.ac.th 10.00
5 Phoomin Doungsuriya นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(126) phoomin@bcns.ac.th 10.00
6 Payao Phongsakchat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(211) payao@bcns.ac.th 10.00