สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาสถาบันสู่องค์กรสมรรถนะสูงของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก


ชื่อนักวิจัย ::   ปานทิพย์ ปูรณานนท์
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาลและการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก, 15(2), 87-105
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Pantip Poorananon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(142) pantip@bcns.ac.th 100.00