สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์


ชื่อนักวิจัย ::   ปานทิพย์ ปูรณานนท์
ชื่อวารสาร Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 24(1), 30-44
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2557
   
กลุ่มสาขา ::  
สาขา ::  
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>วารสารกระทรวงสาธรณสุข-อ.ปานทิพย์0001.pdf
  • ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

    นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Pantip Poorananon นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(1203) pantip_poorananon@hotmail.com 100.00