ปัจจัยทำนายความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีโรคเรื้อรัง


ชื่อนักวิจัย ::   กันยารัตน์ อุบลวรรณ, อัจฉริยา พ่วงแก้ว, วิยะการ แสงหัวช้าง, กุลิสรา ขุนพินิจ
ชื่อวารสาร Journal of Public Health , 48(2), 244-254
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>12วิจัย วารสารสาธารณสุขศาสตร์ อ.กันยารัตน์-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Kanyarat Ubolwan นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) kanyarat@bcns.ac.th 70.00
  2 อัจฉริยา พ่วงแก้ว นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10.00
  3 Wiyakarn Sanghuachang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) viyakan@bcns.ac.th 10.00
  4 Kulisara Khunpinit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) kulisara@bcns.ac.th 10.00