การพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาโดยใช้กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดการมีสติและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพาวดี เกริกกุลธร, นุสรา นามเดช, สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล, กาญจนา อ่อนนอก
ชื่อวารสาร Journal of MCU Peace Studies, 6(4), 1-15
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  อื่นๆ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>New23วิจัย วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ อ.นุสรา-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 ยุพาวดี เกริกกุลธร นักวิจัยชื่อแรก N เทศบาลเมืองสระบุรี 50.00
  2 Nusara Namdej นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(133) nus_namdej@hotmail.com 30.00
  3 Suda Dejpitaksirikul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(180) suda@bcns.ac.th 10.00
  4 กาญจนา อ่อนนอก นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลสระบุรี 10.00