ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงาน  การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   เมธิณี เกตวาธิมาตร
ชื่อวารสาร Kuakarun Journal of Nursing , 19(1), 87-101
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2555
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>2-อ.เมธิณี.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Methinee Ketavatimat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211648(1202) kookwpp@hotmail.com 100.00