ประสิทธิผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้อายุในชุมชน


ชื่อนักวิจัย ::   ปัทมา ผาติภัทรกุล, ผุสดี ก่อเจดีย์, พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, ชุติมา บูรพา, ประภาส จักรพล
ชื่อวารสาร Global Journal of Health & Science, 12, 52-60
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>22วิจัย วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ ปัทมา-61.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Pattama Patipattarakul นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(144) pattama@bcns.ac.th 50.00
  2 Pudsadee Kojedee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) pusadee@bcns.ac.th 10.00
  3 Payao Phongsakchat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(211) payao@bcns.ac.th 10.00
  4 ศิริธร ยิ่งเรงเริง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 10.00
  5 ชุติมา บูรพา นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นตาลอำเภอเสาไห้ 10.00
  6 ประภาส จักรพล นักวิจัยร่วม N โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพระยาทด 10.00