การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่มีต่อการสอนของอาจารย์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะทางวัฒนธรรมการทดสอบความตรงเชิงโครงสร้างของเครื่องมือ


ชื่อนักวิจัย ::   บุญสืบ โสโสม, กรกนก ชาวเวียง, เยาวดี สุวรรณนาคะ, ทัศนีย์ เกริกกุลธร
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Health Care, 36(1), 127-135
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
   
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>New5วิจัย วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ อ.ทัศนีย์ -61.pdf
 • ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 บุญสืบ โสโสม นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 40.00
  2 กรกนก ชาวเวียง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 20.00
  3 เยาวดี สุวรรณนาคะ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 20.00
  4 Tassanee Krirkgulthorn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211949(202) tassanee@bcns.ac.th 20.00