ผลของโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะต่อความมีจิตสาธารณะและความสุขของนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ศักดิ์มงคล เชื้อทอง, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, นัยนา ภูลม, พัชนียา เชียงตา
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Education , 5(2), 30-37
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2555
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>3-อ.ศัดิ์มงคล.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Sakmongkon Chueatong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี sakky0538@hotmail.com 100.00
  2 Jeeraporn Chuencham นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(1106) oom_je@yahoo.com 0.00
  3 Naiyana Pulom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี naiyana23@hotmail.com 0.00
  4 Patchaneeya Chiengta นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี patchaneeya_namtal@hotmail.com , patchaneeya5861@gmail.com 0.00