ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมจิตอาสา ภายหลังการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ


ชื่อนักวิจัย ::   ศักดิ์มงคล เชื้อทอง, นุสรา นามเดช, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, ดวงดาว อุบลแย้ม, นงคาร รางแดง
ชื่อวารสาร Journal of MCU Social Development, 6(2), 1-9
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  สังคมศาสตร์ *
สาขา ::  จริยศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>อ.ศักดิ์มงคล.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Sakmongkon Chueatong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(181) sakmongkon@bcns.ac.th 100.00
  2 Nusara Namdej นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(133) nudsara@bcns.ac.th 0.00
  3 Jeeraporn Chuencham นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(125) jeeraporn@bcns.ac.th 0.00
  4 Daungdao Ubolyaem นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(133) daungdao@bcns.ac.th 0.00
  5 Nongkan Rangdang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(130) nongkan@bcns.ac.th 0.00