การประเมินผลโครงการ"เยาวชนสระบุรี รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม" ของเยาวชนจังหวัดสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ศักดิ์มงคล เชื้อทอง, ประกริต รัชวัตร์, จีราภรณ์ ชื่นฉ่ำ, นัยนา ภูลม
ชื่อวารสาร Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 0(1), 66-73
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2553
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sakmongkon Chueatong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(181) sakmongkon@bcns.ac.th 100.00
2 Pragrit Rachawat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(204) pragrit@bcns.ac.th 0.00
3 Jeeraporn Chuencham นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(122) jeeraporn@bcns.ac.th 0.00
4 Naiyana Pulom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(177) naiyana@bcns.ac.th 0.00