การพัฒนาแบบวัดความเข้มแข็งภายในตนเองของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม


ชื่อนักวิจัย ::   ดวงดาว อุบลแย้ม, จินตนา วัขรสินธุ์
ชื่อวารสาร Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, 5(2), 16-31
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>New7วิจัย วารสารวิชาการ Veridian E-Journal อ.ดวงดาว-61.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Daungdao Ubolyaem นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(136) daungdao@bcns.ac.th 100.00
    2 จินตนา วัขรสินธุ์ นักวิจัยร่วม N คณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0.00