ผลของโปรแกรมการสร้างพลังโดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   รัตนา ยอดพรหมมินทร์, เกศแก้ว สอนดี
ชื่อวารสาร Journal of Public Health Nursing , 25(2), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2554
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>5-อ.รัตนา.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 รัตนา ยอดพรหมมินทร์ นักวิจัยชื่อแรก N - 0.00
    2 Katkaew Sondee นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี skatkaew@yahoo.com 100.00