ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะในการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   เมธิณี เกตวาธิมาตร, นัยนา ภูลม, ปัทมา ผาติภัทรกุล
ชื่อวารสาร Christian University of Thailand Journal , 22(2), 247-259
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2559
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  บริหารการพยาบาล
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>New5วิจัย วารสารคริสเตียน อ.นัยนา-59.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Methinee Ketavatimat นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211648(183) kookwpp@hotmail.com 100.00
    2 Naiyana Pulom นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(177) naiyana@bcns.ac.th 0.00
    3 Pattama Patipattarakul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(144) pattama@bcns.ac.th 0.00