ความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   เพ็ญศรี จึงธนาเจริญเลิศ, ภัชญา ธงศิลา
ชื่อวารสาร Journal of Nursing and Education , 4(3), 0-0
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2554
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
  • |>7-อ.เพ็ญศรี.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
    1 Pensri Chungtanajaroenlert นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036211948(2203) pensri_c@hotmail.com 100.00
    2 Patchaya Thongsila นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี patchaya@bcns.ac.th 0.00