ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานของ วพบ.สระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ปานทิพย์ ปูรณานนท์, บุบผา ดำรงกิตติกุล, สุดถนอม ปิตตาทะโน, กิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย
ชื่อวารสาร Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin, 8(1), 70-81
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
   
กลุ่มสาขา ::  สังคมศาสตร์ *
สาขา ::  จริยศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ ::  
 • |>8วิจัย ราชาวดีสาร อ.ปานทิพย์-61.pdf
 • ลิงก์ผลงานวิชาการ ::  -

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
  1 Pantip Poorananon นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(111) pantip@bcns.ac.th 60.00
  2 Bubpha Dumrongkittikul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(124) burpha@bcns.ac.th 10.00
  3 Sudthanom Pittathano นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(210) sudthanom@bcns.ac.th 10.00
  4 Kingtip Phasuktoy นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 036-211948(126) kingtip@bcns.ac.th 20.00