วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 จารุวรรณ สนองญาติ, ลักขณา ศิรถิรกุล, เนติยา แจ่มทิม, ยุคนธ์ เมืองช้าง และภาวดี เหมทานนท์. (2566).  ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกําหนดต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตร .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี6(1), 42-57. TCI
2 จิตติมา ดวงแก้ว, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง และอุษณียาภรณ์ จันทร. (2566).  ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมด้วยเทคนิค 5A Successเพื่อเตรียมสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต่อความรู้รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่การพยาบาลผู้สูงอายุและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 17(1), 1-13. TCI
3 เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, ปวิดา โพธิ์ทอง, สุนทรี ขะชาตย์ และอุษณียาภรณ์ จันทร. (2566).  สุขภาพจิตและการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 อําาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล39(1), 100-110. TCI
4 Khumsan, N. & Peawnalaw, S. (2022).  Factors associated with fear of Covid-19 among people living with HIV/AIDs in Suphanburi province Thailand .  Japan journal of nursing science19(1), 1-10. ISI
5 Voraroon, S., Phosuwan, A., Ratchanee Krongrawa, Pirom Leesuwan & Peranan Jerayingmongkol. (2022).  Lessons Learned About Community-Engaged Nursing Education At The Border Area In Western Part Of Thailand .  Journal of Positive School Psychology6(5), 3746-3756. SCOPUS
6 สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง และทิวา มหาพรหม. (2565).  การแปลและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการจําแนกประเภทผู้สูงอายุด้วยรูปภาพฉบับภาษาไทย .  วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 16(3), 162-173. TCI
7 สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, ปวิดา โพธิ์ทอง และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2565).  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลองด้วยผู้ป่วยมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความรู้ ความมั่นใจในความสามารถของตนเองและทักษะการสอสารเพื่อการบ าบัด .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี5(2), 47-60. TCI
8 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, สุภาภรณ์ วรอรุณ และรัตนา แสงสว่างโชติ. (2565).  การพัฒนารูปแบบการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ด้วยกะลามะพร้าว ตำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี5(2), 61-78. TCI
9 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ และขวัญฤทัย พันธุ. (2565).  ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล .  วารสาร มฉก.วิชาการ 26(1), 14-24. TCI
10 ลักขณา ศิรถิรกุล และจารุวรรณ สนองญาติ. (2565).  ประสบการณ์ความสมดุลชีวิตและการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี5(3), 98-113. TCI
11 เนติยา แจ่มทิม. (2565).  ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ ตาบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี5(2), 140-150. TCI
12 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2565).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในกลุ่มเสี่ยง .  วารสารกองการพยาบาล 49(1), 1-13. TCI
13 ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, ทิวา มหาพรหม, สุวัฒนา เกิดม่วง และศักดิกร สุวรรณเจริญ. (2565).  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล38(3), 82-90. TCI
14 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ยุคนธ์ เมืองช้าง, เรวดี โพธิ์รัง และดารินทร์ พนาสันต์. (2565).  ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ใน Google Classroomต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน .  วารสารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม23(45), 54-72. TCI
15 จารุวรรณ สนองญาติ, ยุคนธ์ เมืองช้าง และลักขณา ศิรถิรกุล. (2565).  ผลของการใช้หุ่นจําลองเสมือนจริงในการตรวจร่างกายระบบทางเดินหายใจในเด็กต่อความสามารถและความมั่นใจในการตรวจร่างกายระบบทางเดินหายใจในเด็กของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี5(3), 205-217. TCI
16 ชาคริต สัตยารมณ์, สุรีวรรณ แสวงหา และอุมากร ใจยั่งยืน. (2565).  ผลของการนวดและประคบสมุนไพรร่วมกับการใช้ยาต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๒ .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี5(1), 70-84. TCI
17 จิตติมา ดวงแก้ว, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว และสุภาวดี นพรุจจินดา. (2565).  ผลของการสอนโดยใช้นวัตกรรมสื่อการสอนทางอินเทอร์เน็ต เรื่อง การคัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี5(3), 147-159. TCI
18 เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์, สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ และปวิดา โพธิ์ทอง. (2565).  ผลของโปรแกรมกลุ่มสร้างเสริมความแข็งแกร่งในชีวิตต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี5(1), 32-48. TCI
19 จารุวรรณ สนองญาติ, พิศิษฐ์ พลธนะ, เนติยา แจ่มทิม, ลักขณา ศิรถิรกุล และเมทณี ระดาบุตร. (2565).  ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ทางสุขภาวะโดยการเรียนรู้ผ่านเกมต่อความรอบรู้ทางสุขภาวะในการป้องกันการเสพกัญชาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี5(2), 14-27. TCI
20 เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์, สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ และปวิดา โพธิ์ทอง. (2565).  ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อความสุขในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 .  หัวหินเวชสาร2(2), 14-23. TCI
21 Yaowaluck Meebunmak, Phenchamat Khamthana, Jiriya Intana, Voraroon, S., Issara & Siramaneerat. (2021).  The Relationship Between Stress And Type 2 Diabetes Mellitus Management In Ratchaburi Province, Thailand .  PSYCHOLOGY AND EDUCATION58(4), 2112-2116. TCI
22 Pirom Leesuwan, Ratchanee Krongrawa, Narinee Yamsakul, Jarasporn Homjandee & Phosuwan, A. (2021).  Effects of Exercise Using Hand-squeezing Balls and Freehand-squeezing on Handgrip Strength, Cognitive Function, Balance, and Depression among Older People .  PSYCHOLOGY AND EDUCATION58(4), 4114-4121. TCI
23 Khumsan, N., Peawnalaw, S., Sripitak, S. & Chantorn, A. (2021).  Knowledge, Attitude, And Preventive Practice Towards COVID-19 Among Thai People Living With HIV/AIDS: An Online Survey .  HIV Nursing21(2), 56-62. TCI
24 พิชญ์สินี มงคลศิริ , จุรีรัตน์ กิจสมพร, สตรีรัตน์ ธาดากานต์, สุลี ทองวิเชียร, สร้อย อรุสรณ์ธีรรกุล, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, กรองแก้ว ราษฎรดี, อัมภิชา นาไวย์, นวลใย พิศชาติ และชนม์นิภา ใจดี. (2564).  การกำหนดระดับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลวิชาชีพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต : การศึกษาพยาบาลเบื้องต้นในประเทศไทย .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข31(1), 161-176. TCI
25 เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สุภาวดี นพรุจจินดา, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, อุมากร ใจยั่งยืน และสุทัศน์ เหมทานนท์. (2564).  การกําหนดระดับสมรรถนะวิชาชีพด้านทักษะพิสัยของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข35(3), 17-33. TCI
26 วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง, สุภาวดี นพรุจจินดา และทิวา มหาพรหม. (2564).  การทบทวนขอบเขตงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการบริหารเวลา ของนักศึกษาพยาบาลในประเทศไทย .  ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์11(1), 82-90. TCI
27 เรวดี โพธิ์รัง, ประทีป หมีทอง, จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้าง. (2564).  การประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี9(4), 375-388. TCI
28 ณัฎฐวรรณ คำแสน. (2564).  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี43(1), 33-48. TCI
29 กัญญารัตน์ วันเพ็ง, พนิดา พรหมพงษ์, ปัญจรัตน์ ไล้สุวรรณชาติ, ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์, สุภาวดี นพรุจจินดา และธณารัตน์ พลับพลาไชย. (2564).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2 เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14(3), 126-137. TCI
30 เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์, สุนทรี ขะชาตย์ และอุษณียาภรณ์ จันทร. (2564).  คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ และผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ4(3), 166-177. TCI
31 เนติยา แจ่มทิม, จารุวรรณ สนองญาติ และลักขณา ศิรถิรกุล. (2564).  คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่พึงประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี31(2), 95-104. TCI
32 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์ และสุจิน มอญเเช่มช้อย. (2564).  ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล27(2), 112-122. TCI
33 จินตนา เพชรมณี, ศิราสรณ์ บรรจงเกลี้ยง, อัจฉรา ศรีเเสง, ศรัญญา สีทอง และสาโรจน์ เพชรมณี. (2564).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนประตูช้างตก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี4(2), 50-22. TCI
34 กมลวรรณ สุวรรณ, สุชาดา เจะดอเลาะ, ชนิกานต์ สมจารี, พัชรินทร์ คมขำ และปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์. (2564).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในเด็ก มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกิณฑ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา .  วารสารสาธารณสุขล้านนา17(1), 40-51. TCI
35 ขวัญฤทัย พันธุ, จันทร์ฉาย มณีวงษ์ และเรวดี โพธิ์รัง. (2564).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการกำเริบของโรคในผู้ป่วยเอสแอลอี .  วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล27(2), 168-184. TCI
36 อาคม โพธิ์สุวรรณ, สุภาภรณ์ วรอรุณ และรัตนา เเสงสว่างโชติ. (2564).  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารพยาบาลสาธารณสุข35(2), 125-138. TCI
37 ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์ และสุพัตรา หน่ายสังขาร. (2564).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนอํา เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล37(3), 37-50. TCI
38 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อรุณี สังขพานิต และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2564).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี4(2), 79-92. TCI
39 สุภาพ ไทยแท้, ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง และทิวา มหาพรหม. (2564).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร .  วารสารแพทย์นาวี48(2), 393-406. TCI
40 ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, เรวดี โพธิ์รัง และสุพรรณี เปี้ยวนาลาว. (2564).  ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองเสมือนจริง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น9(2), 207-219. TCI
41 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์, ดารินทร์ พนาสันต์ และลักขณา ศิรถิรกุล. (2564).  ผลของการใช้นวัตกรรมหุ่นจำลองดูดเสมหะ “SNC.SUCTION MODEL” ต่อทักษะดูดเสมหะของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ22(1), 80-94. TCI
42 ทิวา มหาพรหม, นิระมล สมตัว, ศิริมา โกมารทัต, จุรี แสนสุข, อัจฉรา ชนะบุญ , อณิษฐา จูฑะรสก, มกราพันธุ์ และ จูฑะรสก. (2564).  ผลของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบครอบครัวเสมือน ที่มีต่อทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคตะกร้า 3 ใบ ของบุคลากรด้านสุขภาพ .  วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร11(1), 49-70. TCI
43 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์, ดารินทร์ พนาสันต์ และลักขณา ศิรถิรกุล. (2564).  ผลของการสอนปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในวิชาปฏิบัติบริหารทางการพยาบาลต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี4(2), 38-57. TCI
44 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2564).  ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน .  วารสารวิชาการสาธารณสุข 35(2), 94-108. TCI
45 จิตติมา ดวงแก้ว, วาสนา หลวงพิทักษ์, ทิวา มหาพรหม, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง และสุภาวดี นพรุจจินดา. (2564).  ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองต่อความสามารถในการรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องระยะเริ่มต้น .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล37(3), 129-141. TCI
46 เนติยา แจ่มทิม. (2564).  สภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารแพทย์เขต 4-540(2), 229-239. TCI
47 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2564).  สุขภาพจิต: มุมมองผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี4(2), 149-162. TCI
48 Poltana, P., Voraroon, S., Khumsuk, W., Panasan, D. & Sattayarom, C. (2020).  Development of a Blended Learning Model on Anatomy and Physiology for Professional Nurses by Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi, Thailand .  International Journal of Psychosocial Rehabilitation24(1), 6277-6288. TCI
49 พิศิษฐ์ พลธนะ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, เรวดี โพธิ์รัง และจันทร์ฉาย มณีวงษ์. (2563).  การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบเกี่ยวกับรูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ .  วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ3(2), 52-69. TCI
50 สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, ปวิดา โพธิ์ทอง และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2563).  การพัฒนาแบบวัดทักษะปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการบำบัดในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล36(1), 213-224. TCI
51 วาสนา หลวงพิทักษ์, สุภาวดี นพรุจจินดา, วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง และพิศิษฐ์ พลธนะ. (2563).  การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการสอบความรู้รวบยอดทางการพยาบาล รายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการใช้สถานการณ์จําลองเสมือนจริง : การศึกษานําร่อง .  วารสารศูนย์อนามัยที่ 914(34), 191-209. TCI
52 พิศิษฐ์ พลธนะ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, สุภาวดี นพรุจจินดา และขวัญฤทัย พันธุ. (2563).  การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ .  วารสารกองการพยาบาล47(2), 135-155. TCI
53 จิรวัฒน์ วัฒนปัญญาเวชช์, ชาคริต สัตยารมณ์, ฐานิยา กลิ่นโสภณ และสุดารัตน์ บริสุทธิ์. (2563).  การพัฒนาอุปกรณ์ประคบร้อนและเย็นแบบใช้ซ้ำจากดินเหนียว .  ศรีนครินทร์เวชสาร 35(6), 694-699. TCI
54 ภราดร ยิ่งยวด, ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, วริณญา อาจธรรม, ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม, พิศิษฐ์ พลธนะ และวินัย ไตรนาทถวัลย์. (2563).  การศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาลในศตวรรษที่ 21 .  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์4(2), 101-121. TCI
55 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ขวัญฤทัย พันธุ, ประภา รัตนไชย และลักษมี ทองโกมล. (2563).  การศึกษาการพัฒนาบุคลากรวิสัญญีพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล36(3), 259-272. TCI
56 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, จิรพรรณ โพธิ์ทอง และอุมากร ใจยั่งยืน. (2563).  การศึกษาสถานการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารศูนย์อนามัยที่ 914(34), 126-141. TCI
57 จันทร์ฉาย มณีวงษ์, ขวัญฤทัย พันธุ และเรวดี โพธิ์รัง. (2563).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความปวดและการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม21(41), 29-40. TCI
58 เรวดี โพธิ์รัง, เครือวัลย์ และอินทขันตรี . (2563).  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา21(2), 65-147. TCI
59 กรวิกา พรมจวง, นภดล เลือดนักรบ, พิศิษฐ์ พลธนะ, พงษ์พินิต ไชยวุฒิ, ภราดร ยิ่งยวด และเกียรติศักดิ์ แซ่อิว. (2563).  ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผู้นำนักศึกษา .  วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ14(3), 1-17. TCI
60 สุภาภรณ์ วรอรุณ, พิศิษฐ์ พลธนะ, อาคม โพธิ์สุวรรณ และอุมากร ใจยั่งยืน. (2563).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารของผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพ .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม21(40), 46-59. TCI
61 สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล, ศิริพร ชุดเจือจีน และเขมจิรา ท้าวน้อย. (2563).  ผลการใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานต่อความรู้ ความพึงพอใจและความมั่นคงในตนเองของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ14(2), 70-81. TCI
62 สุภาวดี นพรุจจินดา, ทิวา มหาพรหม, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, สุรีวรรณ แสวงหา และพิศิษฐ์ พลธนะ. (2563).  ผลของ BSCI-MODEL ต่อการสอบรวบยอดวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ของสถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล .  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตรฺและสังคมศาสตร์)10(2), 162-175. TCI
63 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2563).  ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิตต่อทักษะทางปัญญาของนักศึกษาพยาบาล .  วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี31(2), 73-87. TCI
64 ลักขณา ศิรถิรกุล, ดารินทร์ พนาสันต์ และจารุวรรณ สนองญาติ. (2563).  ผลของการใช้หุ่น Suction ต่อความสามารถในการดูดเสมหะของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ58(6), 374-388. TCI
65 ขวัญฤทัย พันธุ, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, จิตติมา ดวงแก้ว และพิศิษฐ์ พลธนะ. (2563).  ผลของการเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยใช้ BSCI-MODEL ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี3(2), 67-83. TCI
66 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, รสริน วรรณจิรวิไล, รุง่นิภา จ่างทอง, ศมีนา สุวรรณประทีป, อุมากร และ มณีวงษ์. (2563).  ผลของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกของสหสาขาวิชาชีพ .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา21(2), 91-147. TCI
67 Khumsan, N. & Rob Stephenson. (2019).  FEASIBILITY AND ACCEPTABILITY OF AN HIV/AIDS SELF-MANAGEMENT EDUCATION PROGRAM FOR HIV-POSITIVE MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN THAILAND .  AIDS Education and Prevention31(6), 553-566. TCI
68 จารุวรรณ สนองญาติ, กัญญดา อนุวงศ์, สุทัศน์ เหมทานนท์ และพรฤดี นิธิรัตน์. (2562).  การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตรในวิทยาลลัยพยาบาล .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีม25(2), 247-260. TCI
69 เนติยา แจ่มทิม และสินีพร ยืนยง. (2562).  การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีม25(2), 168-180. TCI
70 ณิฌานันท์ สุคนธมาลี, สุวัฒนา เกิดม่วง, ศักดิกร สุวรรณเจริญ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, ทิพวรรณ และตั งวงศ์กิจ. (2562).  การติดเกมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนคัดสรรจังหวัดนนทบุรี .  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น0(1), 69-87. TCI
71 พิศิษฐ์ พลธนะ, นภดล เลือดนักรบ และภราดร ยิ่งยวด. (2562).  การพัฒนารูปแบบการจัดการะบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์เเละความฉลาดทางอารมณ์ของผู้นำนักศึกษา .  วารสารวิชาการสาธารณสุข 28, 42-52. TCI
72 วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง. (2562).  ความสามารถในการบริหารเวลาของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล35(3), 199-2116. TCI
73 อารีวรรณ กลั่นกลิ่น และวาสนา อูปป้อ. (2562).  ทฤษฎีรากฐานในวิจัยทางการพยาบาล .  พยาบาลสาร 46, 116-127. TCI
74 วาสนา หลวงพิทักษ์, จิตติมา ดวงแก้ว, อุมากร ใจยั่งยืน และเพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2562).  ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม20(38), 67-81. TCI
75 จารุวรรณ สนองญาติ, สุทัศน์ เหมทานนท์, วิลาวัณย์ ธนวรรณ, เนติยา แจ่มทิม และวิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ. (2562).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีม25(2), 72-86. TCI
76 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และยุคนธ์ เมืองช้าง. (2562).  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข29(1), 60-70. TCI
77 Poltana, P., Paradorn Yingyoud, CDR Supranee Pholtana WRTN, I Dewa Ayu Rismayanti, Ni Nyoman Ari Ratnadi, Napadon Leaudnakrob & Supawadee Chaidechatorn. (2561).  Is surface anatomy needed for registered nurses in Bali? .  จุฬาลงกรเวชสาร62(3), 535-540. TCI
78 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2561).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ12, 29-388. TCI
79 ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และศิริพร ชุดเจือจีน. (2561).  รูปแบบการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 11(1), 110-136. TCI
80 Khumsan, N. & Rob Stephenson. (2017).  Beliefs and Perception About HIV/AIDS, Self-Efficacy, And HIV Sexual Ris Behaviors Among Young Thai Men Who Have Sex With Men .  AIDS Education and Prevention29(2), 175-190. TCI
81 Khumsan, N. & Rob Stephenson. (2017).  Adaptation of the HIV/AIDS Self-Management Education Program for Men Who Have Sex With Men in Thailand: An Application of the ADAPT-ITT Framework .  AIDS Education and Prevention29(5), 407-417. TCI
82 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อัญชลี อมาตยกุล, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, ปัฐยาวัชร ปรากฎผล, ทิพาพร สุโฆสิต, ชลธี หาญเบญจพงศ์ และอุมาพร ผาทอง. (2560).  การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  วารสารวิชาการสาธารณสุข 26(2), 610-620. TCI
83 เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, อัญญา ปลดเปลื้อ, สุพรรณี กัณหดิลก, ณัฐพร อุทัยธรรม, พรพรรณ พรมประยูร และจริยา อินทนา. (2560).  การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27(3), 34-42. TCI
84 ศริณธร มังคะมณี, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และศิริพร ชุดเจือจีน. (2560).  ประสบการณ์ของมารดาที่ทำงานนอกบ้านกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ๖ เดือน .  วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย10(5), 0-0. Other
85 เนติยา แจ่มทิม และจารุวรรณ สนองญาติ. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข .  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว11(1), 51-62. Other
86 เนติยา แจ่มทิม. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข .  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม18(34), 20-30. TCI
87 วาสนา อูปป้อ, ดารินทร์ พนาสันต์ และจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ. (2560).  ผลของการสอนแบบหรรษาในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข27(2), 60-68. TCI
88 ศิริพร ชุดเจือจีน, ประไพพิศ สิงหเสม และสุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล. (2560).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพท .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้4(2), 268-280. สมศ.
89 วรางคณา คุ้มสุข และอุมากร ใจยั่งยืน. (2560).  พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม36(2), 123-131. TCI
90 เนติยา แจ่มทิม, กฤษณพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรเริง, จันทิมา เขียวแก้ว และวรนาท พรหมศวร. (2560).  พฤติกรรมการแสวหาข้อมูลสุขภาพจากสื่ออนไลน์และสื่อสัคมขอผู้สูอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ .  วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ11, 12-22. TCI
91 สุภาภรณ์ วรอรุณ, อุมากร ใจยั่งยืน, ไพทูรย์ สมตัว และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2559).  กระบวนการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม35(4), 209-218. TCI
92 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และดร. (2559).  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี16(2), 47-58. สมศ.
93 จันทร์ฉาย มณีวงษ์, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และเพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์. (2559).  การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี27(1), 122-130. TCI
94 ประไพพิศ สิงหเสม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, มาริสา สุวรรณชาต และเนติยา แจ่มทิม. (2559).  การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สงขลา .  วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้3(3), 15-34. สมศ.
95 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ลักขณา ศิรถิรกุล และดารินทร์ พนาสันต์. (2559).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การดูดเสมหะ” สำหรับนักศึกษาพยาบาล .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา17(3), 93-105. TCI
96 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2559).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) .  วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม6(3), 122-130. สมศ.
97 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2559).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี41(3), 0-0. TCI
98 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ศริณธร มังคะมณี และจักรกฤษณ์ ลูกอินทร์. (2559).  การศึกษาสภาพศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม35(1), 306-315. TCI
99 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ. (2559).  การศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 9(3), 67-79. TCI
100 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2559).  ความต้องการการได้รับการช่วยเหลือของมารดาเด็กออทิสติก .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา30(3), 16-25. TCI
101 วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี และพิชยา แสงเพลิง. (2559).  ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์8(1), 37-48. TCI
102 ขวัญฤทัย พันธุ และจันทร์ฉาย มณีวงษ์. (2559).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ ๒ ในภาคกลาง .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา22(1), 93-107. TCI
103 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา และอุมากร ใจยั่งยืน. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 9(2), 81-92. TCI
104 เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง และปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์. (2559).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากร ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา22(1), 65-76. TCI
105 จารุวรรณ สนองญาติ, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และยุคนธ์ เมืองช้าง. (2559).  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนสามมิติต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กก่อน วัยเรียน .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข26(2), 34-42. TCI
106 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และลักขณา ศิรถิรกุล. (2559).  ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข26(1), 149-160. TCI
107 อุมากร ใจยั่งยืน, ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี และสาวิตรี แก้วน่าน. (2559).  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานในชุมชน .  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม35(6), 0-0. TCI
108 วาสนา หลวงพิทักษ์, เพ็ญรุ่ง วรรณดี และจิตติมา ดวงแก้ว. (2558).  ปัจจัยทำนายภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี40(3), 185-192. TCI
109 อาคม โพธิ์สุวรรณ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2558).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานระบบ E-learning ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา16(3), 46-55. TCI
110 เพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2558).  ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน .  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี40(3), 193-202. TCI
111 จารุวรรณ สนองญาติ, เนติยา แจ่มทิม, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และยุคนธ์ เมืองช้าง. (2558).  ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนสามมิติต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อมือ เท้า ปากของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพแรงสนับสนุนทางสังคม และหลักระบาดวิทยาของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สุพรรณบุรี .  วารสารโรงพยาบาลชลบุรี40(3), 217-226. TCI
112 เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง และปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์. (2558).  ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลสนามชัยอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข25(3), 108-119. TCI
113 เรวดี โพธิ์รัง, นภาพร แก้วนิมิตชัย และกนกพร นทีธนสมับติ. (2558).  ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคกลาง .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์7(1), 13-30. TCI
114 จิรพรรณ โพธิ์ทอง. (2558).  รูปแบบการจัดบริการการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพไทย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม .  วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข8(4), 11-29. TCI
115 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์. (2557).  การศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ความรู้ และความเครียดของผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่ได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารวิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี25(2), 26-40. TCI
116 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อาภรณ์ ดีนาน, รัชนี และ สรรเสริญ. (2557).  ประสิทธิผลของรูปแบบการฟื้นฟูสภาพคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวแบบบูรณาการในชุมชน .  วารสารพยาบาลทหารบก 15(2), 232-241. TCI
117 วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง, สุวิณี และ วิวัฒน์วานิช. (2556).  การศึกษาความต้องการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25(3), 61-70. TCI
118 วาสนา หลวงพิทักษ์, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, สุภาภรณ์ วรอรุณ, สุนทรี ขะชาตย์ และทิวา มหาพรหม. (2556).  การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารพยาบาลวิทยาลัยพระปกเกล้า จันทบุรี24(2), 86-93. TCI
119 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และดารินทร์ พนาสันต์. (2556).  ความคิดเห็นต่อบรรยากาศวิชาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 6(1), 105-119. TCI
120 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ และขวัญฤทัย พันธุ. (2556).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31(2), 183-192. TCI
121 นิศารัตน์ นรสิงห์, จิราพร วัฒนศรีสิน, สุทัศน์ เหมทานนท์ และจิราภรณ์ กาญจนะ. (2555).  Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model .  , -.
122 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และปวิดา โพธิ์ทอง. (2555).  การใช้แผนผังความคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต .  วารสารพยาบาลทหารบก 13(3), 81-89. TCI
123 ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, ศิริพร ชุดเจือจีน และสุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล. (2555).  การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 5(3), 37-54. TCI
124 จิรพรรณ โพธิ์ทอง และรัชนี สรรเสริญ. (2555).  การพัฒนารูปแบบภาคีเครือข่ายดูแลคนพิการในชุมชนแบบเป็นหุ้นส่วน:กระบวนการ WE CAN DO by TIM .  วารสารการพยาบาลและการศึกษา 5(3), 17-36. TCI
125 สินีพร ยืนยง, กนกพร หมู่พยัคฆ์ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2555).  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารพยาบาลศาสตร์ 30(2), 91-100. TCI
126 จารุวรรณ สนองญาติ, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และศิริธิดา ศรีพิทักษ์. (2555).  การศึกษาวิธีการที่ผู้ปกครองใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  วารสารการศึกษาและการพยาบาล5(1), 103-114. Other
127 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2555).  การสร้างสุขภาพของชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี: กรณีศึกษา .  วารสารพยาบาลทหารบก 13(1), 66-70. TCI
128 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม. (2555).  ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทำงาน และความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน .  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ28(1), 23-35. TCI
129 อุมากร ใจยั่งยืน และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2554).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง .  วารสารพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม17(33), 20-30. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ