วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร บทคัดย่อ
1 Khumsaen, N., Rob Stephenson. (2560).  Beliefs and Perception About HIV/AIDS, Self-Efficacy, And HIV Sexual Ris Behaviors Among Young Thai Men Who Have Sex With Men .  AIDS Education and Prevention, 29(2), 175-190. Other
2 Chudjuajeen, S., ประไพพิศ สิงหเสม, Wuttisakpisan, S.. (2560).  Effect of a perceived Self-efficacy Promoting Promoting for life Skill Enhancement on Sexual Health Behavior of Students .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(2), 268-280. สมศ.
3 Phothong, C., อัญชลี อมาตยกุล, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, ปัฐยาวัชร ปรากฎผล, ทิพาพร สุโฆสิต, ชลธี หาญเบญจพงศ์, อุมาพร ผาทอง. (2560).  Evaluation of the project on Development of Excellent center in Health Technology of colleges under the Jurisdiction of Praboromarajchanok Institute of Health work face Development .  Journal of Health Science , 26(2), 610-620. TCI
4 Jametim, N., Sanongyard, J.. (2560).  Factors Influencing Job Engagement That Affect on Job Performance of Nursing Instructors of Boromarajonani College of Nursing, The Ministry of Pubic health .  SWU eJournals System, 11(1), 51-62. Other
5 Voraroon, S.. (2560).  Older People's lived experiences with participation in Shareholding Networks for the care of older People in Rural Areas of Thailand: A Phenomenological Hermeneutic Study .  Open Journal of Nursing, 1(1), 875-892. TCI
6 Kumsuk, W., Jaiyungyuen, U.. (2560).  Self-care behavior and Quality of life among Patients with Chronic Disease in the Community, Suphanburi Provience .  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 36(2), 123-131. TCI
7 Voraroon, S.. (2560).  Shareholding Networks for Care in Rural Thailand: Experiences of Older Persons and Their Family Members .  Open Journal of Nursing, 7, 318-330. TCI
8 Aupor, W., Panasan, D., Pongcharoen, C.. (2560).  the Effect of Edutaiment learning on learning Achievement in the Nursing care of Persons with Health Problems 1 course of the nursing student at Boromarajonani college of Nursing, Suphanburi .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(2), 60-68. TCI
9 Pongcharoen, C., Siratirakul, L., Panasan, D.. (2559).  A Development of Acomputer Assisted Instruction On Suction For Nursing Students .  Nursing Public Health and Education Journal, 17(3), 93-105. TCI
10 Jaiyungyuen, U., Voraroon, S., Mungkamanee, S., Luk-in, J.. (2559).  A Study of Condition and Potential of Familie s with Elderly Members, SUPHANBURI Province. .  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 35(1), 306-315. TCI
11 Chansuvarn, S., Khachat, S., Photong, P., Sanchalad, S.. (2559).  Developing Indicators of Gerontological Nursing Competencies among Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla .  Nursing Public Health and Education Journal, 30(3), 16-25. TCI
12 ประไพพิศ สิงหเสม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, มาริสา สุวรรณชาต, Jametim, N.. (2559).  Developing Indicators of Gerontological Nursing Competencies among Nursing Students in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla .  The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 15-34. สมศ.
13 Jametim, N., Yuenyong, S., Srisadsaluk, P.. (2559).  Effect of the Empowerment Program on the Prevention of Hypertension Disease in the Population at Risk of Hypertension Disease of Tombon Chokchram, Umphor Bangplama, Suphanburi province .  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 22(1), 65-76. TCI
14 Panthu, K., Maneewong, J.. (2559).  Factors Predicting Health Promoting Behaviors of the Elderlys with Type 2 Diabetes in the Central Region of Thailand .  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 22(1), 93-107. TCI
15 Chansuvarn, S., Nopparutjinda, S., Jaiyungyuen, U.. (2559).  Factors Related to the Result of Nursing Licensure Examination among Bachelor Graduates from Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi .  Journal of Nursing and Education , 9(2), 81-92. TCI
16 Voraroon, S., Jaiyungyuen, U., ไพทูรย์ สมตัว, Siriphonwuthichai, S.. (2559).  Process of Establishing Community Participation Network in a Aing Heal th Care at Yan-yaw, Samchuck District, Suphanburi Province, Thailand .  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 35(4), 209-218. TCI
17 Sanongyard, J., Dhanawon, W., Muangchang, Y.. (2559).  The Effects of Program over Three-dimensional Comic Book Knowledge to Infection Control among Preschool Child .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(2), 34-42. TCI
18 Pongcharoen, C., Luk-in, J., Siratirakul, L.. (2559).  The Effects of Village Health Volunteers' Participation to Home Health Care Model on Quality of Life in Stroke Patients .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 26(1), 149-160. TCI
19 Maneewong, J., Luk-in, J., Luk-in, P.. (2559).  The Operational Development for Discipline Enhancement among Nursing Students at Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi .  Journal of Phrapokklao Nursing College, 27(1), 122-130. TCI
20 Pongcharoen, C., ดร.นพดล เจนอักษร. (2559).  The Personnel Performance Appraisal at Nursing College in Praboromrajchanok Institute, Ministry of Public Health .  BUABANDIT JOURNALOF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD), 16(2), 47-58. สมศ.
21 Pongcharoen, C.. (2559).  The Study on Components of Personnel Performanceappraisalat Nursing Colleges in Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health .  Journal of Nursing and Education , 9(3), 67-79. TCI
22 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด). (2559).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) .  Nakhon Phanom University Journal, 6(3), 122-130. สมศ.
23 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด). (2559).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี .  Chonburi Hospital Journal, 41(3), 0-0. TCI
24 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง .  Journal of nursing Siam University, 17(33), 20-30. TCI
25 วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี, พิชยา แสงเพลิง. (2559).  ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี .  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL, 8(1), 37-48. TCI
26 อุมากร ใจยั่งยืน, ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี, สาวิตรี แก้วน่าน. (2559).  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานในชุมชน .  Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 35(6), 0-0. TCI
27 Sanongyard, J., Jametim, N., Dhanawon, W., Muangchang, Y.. (2558).  Effects of Health Information Using 3D Comic Books on Knowledge of Infection Control among parents of Preschool Aged Children by the application of health belief model, social support, and epidemiology of disease of parents of children in child care cente .  Chonburi Hospital Journal, 40(3), 217-226. TCI
28 Jametim, N., Yuenyong, S., Srisadsaluk, P.. (2558).  Effects of Preparation to Care for Elderly Program at Sanamchai Subdistrict Mung DISTRICT SUPHANBURI PROVINCE. .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 25(3), 108-119. TCI
29 Wandee, P.. (2558).  Factors influencing the work ability among professional nurse in community hospitals .  Chonburi Hospital Journal, 40(3), 193-202. TCI
30 Luangphituck, W., Wandee, P., Duangkaew, J.. (2558).  Predicting Factors of Cognitive Impairment among Older Persons in Sanamchai, Muang, Suphanburi Province .  Chonburi Hospital Journal, 40(3), 185-192. TCI
31 Srisuk, R., นภาพร แก้วนิมิตชัย, กนกพร นทีธนสมับติ. (2558).  The Effects of Discharge Planning on Self-Care Behaviors and Health Status among Older Persons with Heart Failure Admitted In a Central Regional Hospital .  BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL, 7(1), 13-30. TCI
32 Phothong, C.. (2558).  The Model of Independent living services for persons with disabilities in Thai National Health Security System : A participatory action research .  Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 8(4), 11-29. TCI
33 Phosuwan, A., Voraroon, S.. (2558).  The Predictors of nursing student's behavior intend to use an E-learning at Boromarajonani college of Nursing, Suphanburi .  Nursing Public Health and Education Journal, 16(3), 46-55. TCI
34 Photong, P., Chansuvarn, S., Khachat, S., Sanchalad, S.. (2557).  A study of health status of Autistic children, Knowledge and stress levels of caregivers of children with Autistic receiving service at the special Education center(Region 5), Suphanburi province .  Journal of Phrapokklao Nursing College, 25(2), 26-40. TCI
35 Phothong, C., อาภรณ์ ดีนาน, รัชนี สรรเสริญ. (2557).  Effectiveness of Intergrated Rehabilitation Model for Persons with Physical Disability in community .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses , 15(2), 232-241. TCI
36 Luangphituck, W., Puwnalow, S., Voraroon, S., Khachat, S., Mahapom, T.. (2556).  A Study Elderly Health Care Service Model in Suphanburi Province .  Journal of Phrapokklao Nursing College, 24(2), 86-93. TCI
37 Chompuming, W., สุวิณี วิวัฒน์วานิช. (2556).  A study of nursing care need in discharged medical patients at Medical centers of the Minister of Public Health .  Journal of Nursing Science Chulalongkorn University , 25(3), 61-70. TCI
38 Maneewong, J., Panthu, K.. (2556).  Factors Predicting Health Promoting Behaviors of Village Health Volunteers at Tambon Sanamchai, Suphanburi Province .  Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division , 31(2), 183-192. TCI
39 Pongcharoen, C., Panasan, D.. (2556).  Opinion of Nursing Students to wards academic climate at Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi .  Journal of Nursing and Education , 6(1), 105-119. TCI
40 Yuenyong, S., กนกพร หมู่พยัคฆ์, นันทวัน สุวรรณรูป. (2555).  A Comparative Study of Factors Realated to the Nutrition Status of Preschool Children in Muang District, Suphanburi Province, Thaiand .  Journal of Nursing Science , 30(2), 91-100. TCI
41 Sanongyard, J., Dhanawon, W., Sripitak, S.. (2555).  A Study on Parents' Methods in Modifying the Selected Behaviors of Preschool Children Atday Care Center Under Subdistrict Administrative Organization, Sanamchai .  -, 5(1), 103-114. Other
42 Phothong, C., รัชนี สรรเสริญ. (2555).  Development of Partnership Networking for Caring People with Physical Disability in the Community:WE CAN DO by TIM Process .  Journal of Nursing and Education , 5(3), 17-36. TCI
43 Wandee, P., พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม. (2555).  Job Characteristics, Risky Tasks, and Work Ability among Professional Nurses Related to Patient Safety Management in Community Hospitals .  Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 28(1), 23-35. TCI
44 Vaisurasingha, L., Chudjuajeen, S., Wuttisakpisan, S.. (2555).  The Development of Perfomance Appraisal Model Based on Result-Based Management .  Journal of Nursing and Education , 5(3), 37-54. TCI
45 Chansuvarn, S., Voraroon, S.. (2555).  The study of Community Health Promotion in Suphanburi Province: A Case study .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses , 13(1), 66-70. TCI
46 Chansuvarn, S., Khachat, S., Photong, P.. (2555).  The Use of Mind Mapping in Nursing Care of Persons with Mental Illness Practicum .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses , 13(3), 81-89. TCI
47 Khumsaen, N.. (2554).  Quality of Working Life in Nurse Educators at Affiliate Nursing Institutes of Mahidol university .  The Journal of The Royal Thai Army Nurses , 12(1), 42-50. TCI
48 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ. (2554).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง .  Journal of nursing Siam University, 17(33), 20-30. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี ค.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ