วารสารวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 จิตติมา ดวงแก้ว และศิริพันธุ์ สาสัตย์. (2561).  ผลของโปรแกรมการฝึกการรู้คิดต่อการทำหน้าที่ด้านรู้คิดของผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในสถานสงเคราะห์คนชราภาครัฐ .  (วารสารพยาบาลตำรวจ), 10(1), 12-20. Other
2 ศิริพร ชุดเจือจีน และลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์. (2561).  รูปแบบการจัดการศึกษาที่สร้างเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  (Journal of Nursing and Education ), 11(1), 110-136. TCI
3 Khumsaen, N. & Rob Stephenson. (2017).  Beliefs and Perception About HIV/AIDS, Self-Efficacy, And HIV Sexual Ris Behaviors Among Young Thai Men Who Have Sex With Men .  (AIDS Education and Prevention), 29(2), 175-190. Other
4 Jametim, N. (2560).  Factors influencing in Job Engagement for Nursing Instructors of Boromarajonani College of Nursing, the Ministry of Public Health .  (Journal of Nursing Siam University), 18(34), 20-30. TCI
5 Khumsaen, N. & Rob Stephenson. (2017).  Adaptation of the HIV/AIDS Self-Management Education Program for Men Who Have Sex With Men in Thailand: An Application of the ADAPT-ITT Framework .  (AIDS Education and Prevention), 29(5), 407-417. Other
6 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อัญชลี อมาตยกุล, พนิตนาฎ ชำนาญเสือ, ปัฐยาวัชร ปรากฎผล, ทิพาพร สุโฆสิต, ชลธี หาญเบญจพงศ์ และอุมาพร ผาทอง. (2560).  การประเมินโครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก .  (Journal of Health Science ), 26(2), 610-620. TCI
7 เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, อัญญา ปลดเปลื้อ, สุพรรณี กัณหดิลก, ณัฐพร อุทัยธรรม, พรพรรณ พรมประยูร และจริยา อินทนา. (2560).  การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ .  (Nursing Journal of The Ministry of Public Health), 27(3), 34-42. TCI
8 สาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย, Orawan keawboonchoo และTassanee Rawiworrakul. (2560).  ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับการพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  (Journal of Public Health Nursing ), 31, 163-175. TCI
9 ศริณธร มังคะมณี, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และศิริพร ชุดเจือจีน. (2560).  ประสบการณ์ของมารดาที่ทำงานนอกบ้านกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว ๖ เดือน .  (วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย), 10(5), 0-0. Other
10 เนติยา แจ่มทิม และจารุวรรณ สนองญาติ. (2560).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุ่มเทในงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาลวิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี กระทรวงสาธารณสุข .  (SWU eJournals System), 11(1), 51-62. Other
11 วาสนา อูปป้อ, ดารินทร์ พนาสันต์ และจรูญลักษณ์ ป้องเจริญ. (2560).  ผลของการสอบแบบหรรษาในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  (Nursing Journal of The Ministry of Public Health), 27(2), 60-68. TCI
12 ทิวา มหาพรหม, สุปรีดา มั่นคง และสุภร วงศ์วธัญญู. (2560).  ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ .  (Thai Journal of Nursing Council ), 32(3), 50-65. TCI
13 ศิริพร ชุดเจือจีน, ประไพพิศ สิงหเสม และสุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล. (2560).  ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพท .  (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health), 4(2), 268-280. สมศ.
14 วรางคณา คุ้มสุข และอุมากร ใจยั่งยืน. (2560).  พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University), 36(2), 123-131. TCI
15 เนติยา แจ่มทิม, กฤษณพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรเริง, จันทิมา เขียวแก้ว และวรนาท พรหมศวร. (2560).  พฤติกรรมการแสวหาข้อมูลสุขภาพจากสื่ออนไลน์และสื่อสัคมขอผู้สูอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ .  (Journal of health science research), 11, 12-22. TCI
16 สุภาภรณ์ วรอรุณ, อุมากร ใจยั่งยืน, ไพทูรย์ สมตัว และสาวิตรี ศิริผลวุฒิชัย. (2559).  กระบวนการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University), 35(4), 209-218. TCI
17 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และดร. (2559).  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  (BUABANDIT JOURNALOF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)), 16(2), 47-58. สมศ.
18 จันทร์ฉาย มณีวงษ์, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และเพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์. (2559).  การพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างวินัยของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  (Journal of Phrapokklao Nursing College), 27(1), 122-130. TCI
19 ประไพพิศ สิงหเสม, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, มาริสา สุวรรณชาต และเนติยา แจ่มทิม. (2559).  การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สงขลา .  (The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health), 3(3), 15-34. สมศ.
20 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, ลักขณา ศิรถิรกุล และดารินทร์ พนาสันต์. (2559).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “การดูดเสมหะ” สำหรับนักศึกษาพยาบาล .  (Nursing Public Health and Education Journal), 17(3), 93-105. TCI
21 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด). (2559).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์และผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) .  (Nakhon Phanom University Journal), 6(3), 122-130. สมศ.
22 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด). (2559).  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็กพิเศษในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Chonburi Hospital Journal), 41(3), 0-0. TCI
23 อุมากร ใจยั่งยืน, สุภาภรณ์ วรอรุณ, ศริณธร มังคะมณี และจักรกฤษณ์ ลูกอินทร์. (2559).  การศึกษาสภาพศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University), 35(1), 306-315. TCI
24 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ. (2559).  การศึกษาองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข .  (Journal of Nursing and Education ), 9(3), 67-79. TCI
25 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, ปวิดา โพธิ์ทอง และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด). (2559).  ความต้องการการได้รับการช่วยเหลือของมารดาเด็กออทิสติก .  (Nursing Public Health and Education Journal), 30(3), 16-25. TCI
26 อุมากร ใจยั่งยืน และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2559).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง .  (Journal of nursing Siam University), 17(33), 20-30. TCI
27 วิลาวัณย์ ธนวรรณ, จินตนา เพชรมณี และพิชยา แสงเพลิง. (2559).  ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี .  (BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL), 8(1), 37-48. TCI
28 ขวัญฤทัย พันธุ และจันทร์ฉาย มณีวงษ์. (2559).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ ๒ ในภาคกลาง .  (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima), 22(1), 93-107. TCI
29 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา และอุมากร ใจยั่งยืน. (2559).  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  (Journal of Nursing and Education ), 9(2), 81-92. TCI
30 เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง และปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์. (2559).  ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชากร ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี .  (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima), 22(1), 65-76. TCI
31 จารุวรรณ สนองญาติ, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และยุคนธ์ เมืองช้าง. (2559).  ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนสามมิติต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กก่อน วัยเรียน .  (Nursing Journal of The Ministry of Public Health), 26(2), 34-42. TCI
32 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ, จักรกฤษณ์ ลูกอินทร์ และลักขณา ศิรถิรกุล. (2559).  ผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการฟื้นฟูสภาพที่บ้านต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง .  (Nursing Journal of The Ministry of Public Health), 26(1), 149-160. TCI
33 อุมากร ใจยั่งยืน, ณัฎฐวรรณ คำแสน, เพ็ญรุ่ง วรรณดี และสาวิตรี แก้วน่าน. (2559).  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานในชุมชน .  (Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University), 35(6), 0-0. TCI
34 วาสนา หลวงพิทักษ์, เพ็ญรุ่ง วรรณดี และจิตติมา ดวงแก้ว. (2558).  ปัจจัยทำนายภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุในตำบลสนามชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Chonburi Hospital Journal), 40(3), 185-192. TCI
35 อาคม โพธิ์สุวรรณ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2558).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้งานระบบ E-learning ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  (Nursing Public Health and Education Journal), 16(3), 46-55. TCI
36 เพ็ญรุ่ง วรรณดี. (2558).  ปัจจัยที่มีอิมธิพลต่อความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน .  (Chonburi Hospital Journal), 40(3), 193-202. TCI
37 จารุวรรณ สนองญาติ, เนติยา แจ่มทิม, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และยุคนธ์ เมืองช้าง. (2558).  ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนสามมิติต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อมือ เท้า ปากของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียนโดยการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพแรงสนับสนุนทางสังคม และหลักระบาดวิทยาของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.สุพรรณบุรี .  (Chonburi Hospital Journal), 40(3), 217-226. TCI
38 เนติยา แจ่มทิม, สินีพร ยืนยง และปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์. (2558).  ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลสนามชัยอำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Nursing Journal of The Ministry of Public Health), 25(3), 108-119. TCI
39 เรวดี ศรีสุข, นภาพร แก้วนิมิตชัย และกนกพร นทีธนสมับติ. (2558).  ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคกลาง .  (BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL), 7(1), 13-30. TCI
40 จิรพรรณ โพธิ์ทอง. (2558).  รูปแบบการจัดบริการการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพไทย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม .  (Nursing Journal of The Ministry of Public Health), 8(4), 11-29. TCI
41 ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และเสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์(แสนฉลาด). (2557).  การศึกษาภาวะสุขภาพของเด็กออทิสติก ความรู้ และความเครียดของผู้ดูแลเด็กออทิสติกที่ได้รับบริการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Journal of Phrapokklao Nursing College), 25(2), 26-40. TCI
42 จิรพรรณ โพธิ์ทอง, อาภรณ์ ดีนาน, รัชนี และ สรรเสริญ. (2557).  ประสิทธิผลของรูปแบบการฟื้นฟูสภาพคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวแบบบูรณาการในชุมชน .  (The Journal of The Royal Thai Army Nurses ), 15(2), 232-241. TCI
43 วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง, สุวิณี และ วิวัฒน์วานิช. (2556).  การศึกษาความต้องการพยาบาลของผู้ป่วยอายุรกรรมที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข .  (Journal of Nursing Science Chulalongkorn University ), 25(3), 61-70. TCI
44 วาสนา หลวงพิทักษ์, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, สุภาภรณ์ วรอรุณ, สุนทรี ขะชาตย์ และทิวา มหาพรหม. (2556).  การศึกษารูปแบบการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี .  (Journal of Phrapokklao Nursing College), 24(2), 86-93. TCI
45 จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และดารินทร์ พนาสันต์. (2556).  ความคิดเห็นต่อบรรยากาศวิชาการของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี .  (Journal of Nursing and Education ), 6(1), 105-119. TCI
46 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ และขวัญฤทัย พันธุ. (2556).  ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Journal of Nurses Association of Thailand, North-Eastern Division ), 31(2), 183-192. TCI
47 นิศารัตน์ นรสิงห์, จิราพร วัฒนศรีสิน, สุทัศน์ เหมทานนท์ และจิราภรณ์ กาญจนะ. (2555).  Experiences of Teachers, Supportive Staff and Students in a Simulated Family Model .  (), , -.
48 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์ และปวิดา โพธิ์ทอง. (2555).  การใช้แผนผังความคิดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต .  (The Journal of The Royal Thai Army Nurses ), 13(3), 81-89. TCI
49 ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, ศิริพร ชุดเจือจีน และสุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล. (2555).  การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ .  (Journal of Nursing and Education ), 5(3), 37-54. TCI
50 จิรพรรณ โพธิ์ทอง และรัชนี สรรเสริญ. (2555).  การพัฒนารูปแบบภาคีเครือข่ายดูแลคนพิการในชุมชนแบบเป็นหุ้นส่วน:กระบวนการ WE CAN DO by TIM .  (Journal of Nursing and Education ), 5(3), 17-36. TCI
51 สินีพร ยืนยง, กนกพร หมู่พยัคฆ์ และนันทวัน สุวรรณรูป. (2555).  การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  (Journal of Nursing Science ), 30(2), 91-100. TCI
52 จารุวรรณ สนองญาติ, วิลาวัณย์ ธนวรรณ และศิริธิดา ศรีพิทักษ์. (2555).  การศึกษาวิธีการที่ผู้ปกครองใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี .  (-), 5(1), 103-114. Other
53 สุพัตรา จันทร์สุวรรณ และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2555).  การสร้างสุขภาพของชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี: กรณีศึกษา .  (The Journal of The Royal Thai Army Nurses ), 13(1), 66-70. TCI
54 เพ็ญรุ่ง วรรณดี, พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ และชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม. (2555).  ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทำงาน และความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน .  (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 28(1), 23-35. TCI
55 Khumsaen, N. (2554).  Quality of Working Life in Nurse Educators at Affiliate Nursing Institutes of Mahidol university .  (The Journal of The Royal Thai Army Nurses ), 12(1), 42-50. TCI
56 อุมากร ใจยั่งยืน และสุภาภรณ์ วรอรุณ. (2554).  ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะตนเอง การสนับสนุนของครอบครัวและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง .  (Journal of nursing Siam University), 17(33), 20-30. TCI
ค้นหา วารสารวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อนักวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย
ชื่อวารสาร
ปี พ.ศ.
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน
ระดับ