Effect of Emotional Intelligence Enhancement Program on Learning Happiness of First-year Nursing Students
ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ต่อความสุขในการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1


ชื่อนักวิจัย ::   เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์, สุนทรี ขะชาตย์, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, ปวิดา โพธิ์ทอง
ชื่อวารสาร Hua Hin Medical Journal, 2(2), 14-23
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2565
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>อ.เสาวลักษณ์1.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Saowalak Sanchalad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sauwalak@snc.ac.th 80.00 0.00
  2 Soontaree Khachat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5201) soontaree@snc.ac.th 10.00 0.00
  3 Supattra Chansuvarn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5201) supattra@snc.ac.th 5.00 0.00
  4 Prawida Photong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5201) prawida@snc.ac.th 5.00 0.00