The Effects of Discharge Planning on Self-Care Behaviors and Health Status among Older Persons with Heart Failure Admitted In a Central Regional Hospital
ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคกลาง


ชื่อนักวิจัย ::   เรวดี โพธิ์รัง, นภาพร แก้วนิมิตชัย, กนกพร นทีธนสมับติ
ชื่อวารสาร BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING, UTTARADIT JOURNAL, 7(1), 13-30
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2558
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>อ.เรวดี.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Rewadee Phorang นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี rey_rewadee@hotmail.com 100.00 0.00
  2 นภาพร แก้วนิมิตชัย นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00
  3 กนกพร นทีธนสมับติ นักวิจัยร่วม N - 0.00 0.00