The development of problem-based learning model to enhance problem-solving skills of nursing students
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์


ชื่อนักวิจัย ::   ปวิดา โพธิ์ทอง, สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุนทรี ขะชาตย์, เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์
ชื่อวารสาร Global Journal of Health & Science, 12, 29-388
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2561
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน,การแก้ไขปัญหาทางการพยาบาล,นักศึกษา,การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพจิต
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>6อ.ปวิดา (1).pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>อ.ปวิดา.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Prawida Photong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5201) prawida@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 Supattra Chansuvarn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5201) supattra@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Soontaree Khachat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5201) soontaree@snc.ac.th 0.00 0.00
  4 Saowalak Sanchalad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 sauwalak@snc.ac.th 0.00 0.00