Factors Influencing Mental Health Status of Residents in U-thong District, Suphanburi Province during the Covid-19 Pandemic
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนอํา เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19


ชื่อนักวิจัย ::   ณัฎฐวรรณ คำแสน, สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ศิริธิดา ศรีพิทักษ์, สุพัตรา หน่ายสังขาร
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 37(3), 37-50
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   โควิด-19,ความรู้,ทัศนคติ,พฤติกรรม,ภาวะสุขภาพจิต
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>30อ.ณัฏฐวรรณ.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>30อ.ณัฏฐวรรณ-1.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Natawan Khumsan นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035-535-250(2103) natawan@snc.ac.th 100.00 0.00
  2 Supannee Peawnalaw นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) suphanee@snc.ac.th 0.00 0.00
  3 Siritida Sripitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5202) siritida@snc.ac.th 0.00 0.00
  4 Supattra Naisangkharn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250 supattra_su@snc.ac.th 0.00 0.00