The Correlation betweenPain Perception and Pain Management in elderly patients undergoing surgery at aTertiaryLevel Hospital
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความปวดและการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง


ชื่อนักวิจัย ::   จันทร์ฉาย มณีวงษ์, ขวัญฤทัย พันธุ, เรวดี โพธิ์รัง
ชื่อวารสาร Journal of Nursing Siam University, 21(41), 29-40
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
ผลงานจากวิทยานิพนธ์ ::  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   ความปวด,อาการรบกวนผู้สูงอายุ,การจัดการอาการปวดความคาดหวัง
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • |>20อ.จันทร์ฉาย.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>20อ.จันทร์ฉาย.pdf
 • ลิงค์ผลงานวารสารที่ตีพิมพ์ :: 

  นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Janchai Maneewong นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) janchai@snc.ac.th 80.00 0.00
  2 Khunrutai Panthu นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) khanreothai@snc.ac.th 10.00 0.00
  3 Rewadee Phorang นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 035535250(5205) rawadee@snc.ac.th 10.00 0.00